(tisková zpráva HMP)

Dne 21. září 2007 byla jmenována Odborem ochrany prostředí Poradní skupina Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Praze, která bude zastávat poradní, námětovou a kontrolní úlohu při realizaci cílů a úkolů z Koncepce EVVO pro Prahu a navazujících Akčních plánů KK EVVO. Její první jednání proběhlo v úterý 25. září 2007.

Seznam členů Poradní skupiny:
 
Ing. Eva Beránková - ÚMČ Praha 13
Ing. Jana Blažíčková - konzultantka odpadového hospodářství
Mgr. Petr Daniš - Sdružení Tereza
Mgr. Ing. Petr Holý - OOP MHMP
Ing. Ivana Hönigová - COŽP UK v Praze
Ing. Jan Chvátal - SEV Toulcův dvůr, ZČ HB Botič
Ing. Jitka Janovičová - OOP MHMP
Ing. Karel Jech - Výbor ZHMP pro výchovu a vzdělávání
Mgr. Lenka Kopečná - DDM hl. m. Prahy, Stanice přírodovědců
Ing. Jana Ledvinová - konzultantka komunikace a spolupráce s NNO
Mgr. Jan Louška - SMT MHMP
RNDr. Vladimír Přívratský, CSc. - PedF UK, katedra biologie a ekologické výchovy
Mgr. Emilie Strejčková - nezávislá specialistka v oblasti předškolního vzdělávání
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. - Radní HMP pro oblast životního prostředí
Ing. Ivan Štěpka - ZŠ Na Beránku