Organizátorem konference byl Magistrát hlavního města Prahy, realizátorem Ekocentrum Koniklec a partnerem managementu udržitelnosti konference firma POTEX. Programem prováděl Jaroslav Pašmik z Centra managementu udržitelnosti VŠE v Praze.

Třemi klíčovými pilíři konference byl dopolední blok přednášek s panelovou diskusí, dva odpolední bloky s 9 workshopy a prezentace organizací poskytujících služby v oblasti EVVO formou stánků a osobní prezentace během přestávek na kávu a na oběd.

  • Petr Holý, krajský koordinátor EVVO v Praze, představil Krajskou koncepci EVVO a projekty v rámci Rozvoje udržitelné dopravy v Praze, v rámci konceptu chytrých měst Smart city – Smart Prague a v rámci Strategie Adaptace hl. m Prahy na změnu klimatu. Upozornil na brožuru o společenské odpovědnosti MHMP s příklady činností, které realizuje či podporuje, a na to, že Praha přijímá zásady CSR za své a hlásí se k nim. Na závěr byly představeny plánované aktivity v oblasti EVVO, zejména tvorba metodiky a pilotní ověřování místních koncepcí EVVO na městských částech.
  • Tomáš Kažmierski z MŽP nejprve pohovořil o dobrovolných nástrojích ochrany životního prostředí v oblasti výrobního procesu, systému řízení (zejména program EMAS s podporou EU nebo zavedení EMS podle ISO 14 001) a produktu (ekoznačky) a poté o finančních nástrojích OŽP (půjčky a dotace na snižování environmentálních rizik, doplňkové půjčky pro projekty v rámci OPŽP, NPŽP a dalších programů). Dále představil soutěž pro obce Zelená stuha, osvětové tematické kampaně pro právnické osoby, osvětovou kampaň Čistá mobilita pro kraje a statutární města, program Přírodní zahrady pro obce, školy a NNO, program Sídelní zeleň pro všechny FO a PO. Na závěr upozornil na aktuálně vyhlášené výzvy na Domovní čistírny odpadních vod, Sídelní zeleň, Likvidace nepotřebných vrtů a Alternativní dopravu a program Dešťovka.
  • Karolína Gumulcová, za Asociaci společenské odpovědnosti firem, představila 17 globálních cílů udržitelného rozvoje OSN, ke kterým se ČR přihlásila, a promluvila o dvou úspěšných projektech z oblasti životního prostředí.
  • Jan Gregor z Nadace Via představil 2 příklady dobré praxe v oblasti komunitních projektů - koloniál v Buďánce v Praze 5 a veřejný plácek v Bečicích.
  • Soňa Jonášová z Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN) představila projekt „Praha 7 bez obalu“ jako příklad spolupráce tohoto insitutu s městskou částí a pozvala účastníky na třetí ročník konference Odpad zdrojem do Hotelu Na Farmě do Choťovic.
  • Veronika Doubnerová se svým příspěvkem „Udržitelnost nad rámec CSR“ představila trendy v CSR a udržitelném podnikání, vize a pilíře strategie udržitelnosti Byznysu pro společnost, soutěž TOP odpovědná firma a projekt Národní potravinová sbírka.
  • Jaroslav Pašmik představil činnost a aktivity Centra managementu udržitelnosti Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. Centrum se zapojuje do řešení problémů udržitelnosti v nadnárodních korporacích i městských částí. Podílí se také na organizaci mezinárodní vědecké konference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES).

Závěrem dopoledního bloku byla panelová diskuze se všemi přednášejícími, kteří se společně vyjadřovali k otázkám, jaké bariéry vnímají ve spolupráci firem, městských částí a neziskových organizací při realizaci environmentálních projektů, či které příležitosti vidí v oblasti udržitelnosti a spolupráce jednotlivých sektorů.

Odpoledne následovaly dva bloky workshopů. Na těchto workshopech se účastníci mohli dozvědět více v oblastech aktuálních trendů firemního dárcovství, společenské odpovědnosti, spolupráce neziskového a podnikatelského sektoru, a mnoho dalšího.

Konference se zúčastnilo 108 posluchačů, mezi nimi zástupci podnikatelského sektoru, neziskového sektoru, státní správy a další.

Více informací, prezentace přednášejících, sborník a fotografie z konference je možné shlédnout na webových stránkách konference: http://www.ekocentrumkoniklec.cz/krajska-konference-evvo-2017/