Konference byla určena především pro školy, školská zařízení, jejich zřizovatele a organizace se školami spolupracujícími v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Stěžejním tématem konference pro rok 2014 byly přírodní zahrady, komunitní zahrady, městské farmy a jejich zapojení do výuky a života školy. Rok 2014 je totiž v návaznosti na celosvětovou kampaň mezinárodním rokem městských farem.

Cílem krajské konference bylo představit pedagogickým pracovníkům ZŠ, MŠ a SŠ, zástupcům samosprávy a všem zájemcům o téma environmentálního vzdělávání a výchovy možnosti využití školních přírodních zahrad, komunitních zahrad a městského farmaření ve vlastní výuce. Kromě teorie byla zaměřena též na praktické ukázky jednotlivých činností a jejich využití ve školách, možnosti provázání EVVO mezi školami a širší veřejností. Dalším účelem konference bylo rovněž vzájemné seznámení a setkání pedagogů a pracovníků organizací poskytujících služby pro školy v oblasti EVVO, výměna zkušeností a informací a získání přehledu o možných partnerech při spolupráci na poli environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Praze.

Na konferenci bylo přítomno celkem 95 účastníků z řad učitelů, ředitelů a pracovníků úřadů či ekocenter. Konferenci uvedly dvě zástupkyně Městské části Praha 12 a zástupce hlavního města Prahy. V úvodním přednáškovém bloku 3 lektorky přednesly 3 prezentace na základní témata konference. Dále účastníci absolvovali celkem 15 praktických dílen, které probíhaly ve třech blocích vždy paralelně po 5 ti dílnách. V rámci konference probíhal také doprovodný program za účasti celkem 11 vystavovatelů, včetně příkladů dobré praxe přírodních zahrad na pražských školách, pražských i mimopražských ekocenter, městských institucí a ekologických zemědělců.

Kromě teorie si tak účastníci odnesli řadu praktických poznatků a materiálů, které jim pomohou téma využít v jejich pedagogické praxi. Úspěchu Konference napomohla nejen přítomnost inspirativních lektorů a účastníků, ale také výborná atmosféra celé akce a v neposlední řadě též velmi příznivé počasí.

Popis proběhlých přednášek a praktických dílen je uveden v přiloženém sborníku a na internetových stránkách organizace EKODOMOV (http://www.ekodomov.cz/ekovychova/prazska-konference-evvo-pro-ucitele-2014/).
Na uvedené adrese je možné stáhnout rovněž prezentace jednotlivých přednášek a workshopů.