V místě konání konference se i přes nutná opatření setkalo téměř 120 účastníků včetně přednášejících, vystavovatelů a realizačního týmu. V sálech vládla přátelská a vstřícná atmosféra a celá akce proběhla s nasazením a zápalem všech zúčastněných.

Ti, kterým situace neumožnila se krajské konference zúčastnit, si mohou na internetových stránkách pražské konference (https://www.konferenceevvopraha.cz/) dohledat jednotlivé proběhlé prezentace, podívat se na fotoalbum z konference a dokonce i shlédnout záznam dopoledních příspěvků a shrnující videoklip.


O přírodně zajímavých lokalitách na území Prahy

Hlavní přednášku konference přednesl Jiří Rom, který má na odboru ochrany prostředí Magistrátu na starosti péči o chráněná území. Jak z jeho vyprávění vyplynulo, Praha má celou řadu přírodně zajímavých lokalit, včetně 93 maloplošných chráněných území. Mluvčí přiblížil účastníkům určitá specifika pražské přírody a přiblížil, jak se o ně město stará. „Pro přírodu v Praze je typické, že se do ní nechodí za poznáním, ale za rekreací,“ říká Jiří Rom. Pražská chráněná území se od těch mimopražských liší tím, že jsou obklopena velkoměstem. Velká většina pražských chráněných území kopíruje různé terénní zlomy, údolí, hrany skal a jen velmi malá část jich je v rovině. Zpravidla se na nich chrání zbytková společenstva.

Ochrana cenné přírody je pro laika trochu nepřehledná. Jsou místa, kde je žádoucí, aby lidé chodili, aby se děti rýpaly v zemi či břehu potoka, kde je dokonce skvělé, když na nich někdo vyrobí trasu pro horská kola. A jsou pak místa, kde něco takového znamená naprostou zkázu. Předběžně je tak vhodné pro ekovýchovné akce vybírat přírodu nechráněnou zákonem, přesto však krásnou, inspirativní a vhodnou ke vzdělávání a poznávání. I takových lokalit lze v Praze najít mnoho, stačí jen chtít.  

Zranitelnost ČR vůči změně klimatu

V následující přednášce vysvětlil ředitel CENIA Miroslav Havránek koncept zranitelnosti ČR vůči změně klimatu. Koncept je systém indikátorů, který hodnotí slabá a silná místa, zkoumá projevy změny klimatu, i jejich dopady.

Pražské potoky opět ožívají

O revitalizaci pražských vodních toků a rybníků hovořil Jiří Karnecki z Magistrátu hl. m. Prahy. V Praze je skoro 100 potoků, s celkovou délkou toků 357 km. Situace je výhodná v tom, že je velká většina toků, asi 314 km, ve správě města, takže revitalizace se dají dělat vcelku snadno.

Na konkrétních příkladech revitalizovaných lokalit prezentoval mluvčí koncept revitalizací, systém projektových prací a zasazení projektů do celkového konceptu oživení krajiny a zlepšování vodních cyklů v Praze. Závěrem nastínil budoucí projekty revitalizací, které Prahu ještě čekají.

Jak (se) učit venku

Město jako příležitost pro učení venku, to bylo téma Justiny Danišové ze vzdělávacího centra TEREZA. A učit se ve městě není nic tak těžkého. Jsou školy, které objevily, že jim k tomu bohatě stačí i jejich skromný pozemek okolo školy.

Justina Danišová pohovořila nejen o praktických příkladech inspirativní práce venku, ale také o teoretickém a metodickém pozadí a souvislostech celé problematiky venkovního učení.

Pecha Kucha: stručně a jasně!

V bloku Pecha Kucha, během kterého má mluvčí přesně 6 minut a 40 sekund na svůj projev, se představili Bára Týcová a Michal Křivohlávek se svým spolkem Bieno a projekty na oživování pražských vnitrobloků. Jan Valeška představil Asociaci místních potravinových iniciativ, které se snaží lidem vrátit vztah k potravinám, půdě a krajině. Markéta Vrbová pak za spolek Na ovoce pozvala svým vyprávěním posluchače na ovoce do pražských sadů. Nakonec Miroslav Lupač z Agentury Koniklec provedl účastníky konference neživou přírodou a fosiliemi Barrandienu.

V průběhu celého dopoledne probíhal veletrh organizací. Celkem se na konferenci prezentovalo přes 24 spolků, organizací či institucí, které se zabývají ekovýchovou převážně v Praze.

 

Odpoledne po pauze na oběd pak proběhly workshopy s pestrým programem. Celkem proběhlo 8 interaktivních workshopů, dle zájmu a profesního zaměření účastníků. Workshopy se zabývaly např. komunikací změny klimatu s dětmi, teenagery nebo veřejností, Permakulturou ve městě, Výukou venku, zlepšování biodiverzity a nechyběla ani exkurze do „zelené“ budovy AFI.

Konferenci zajišťovalo pro hl. m. Prahu Ekocentrum Koniklec.


Fotogalerie z průběhu a další výstupy konference je pro zájemce ke zhlédnutí na internetových stránkách konference: https://www.konferenceevvopraha.cz/ a na adrese: https://galerie.fotohavlin.cz/Zakazky/2020/09-Konference-EVVO/n-Z4z9Z8/.