Schválený dokument (viz usnesení Rady hl.m. Prahy č. 0121 ze dne 1.2. 2005)
Příprava koncepce proběhla v návaznosti na celostátní koncepční dokumenty v oblasti EVVO a programové prohlášení Rady hl.m. Prahy na léta 2002 – 2006.
Zadavatel: hlavní město Praha v přenesené působnosti zastoupené Odborem městské zeleně MHMP.
Zpracovatelé: tým REC ČR a CpKP střední Čechy v úzké spolupráci s Řídícím výborem projektu a za aktivní účasti laické i odborné veřejnosti.
V rámci projektu proběhla řada kulatých stolů, seminářů  a dalších doprovodných akcí a aktivit zaměřených na co nejširší zapojení veřejnosti do přípravy dokumentu. Hlavní výstup projektu – „Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl.m. Prahy“ – byl v listopadu 2004 předložen výboru životního prostředí Zastupitelstva HMP a tento předloženou koncepci projednal a doporučil ji Radě HMP ke schválení. Rada HMP koncepci schválila svým usnesením č. 0121 ze dne 1.2. 2005. Koncepce by se měla následně stát základním strategickým dokumentem v této oblasti do r. 2015. V návaznosti na uvedené usnesení byly postupně zpracovány a Radou HMP schváleny akční plány na roky nebo období 2007, 2008, 2009-2010, 2011. 2012-2013 a 2014-2015 (schválený usnesením č. 1800 dne 29. července 2014).

Kontakt (útvar, organizace) pro podrobnější informace:
- Středisko ekologické výchovy Lesů HMP, Ing. Václav Nejman, hlavní koordinátor EVVO v hlm. Praze, e-mail: nejman@lesy-praha.cz, M: 775 018 629
- Magistrát hl. m. Prahy, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, oddělení sekretariátu, Ing. Jitka Janovičová (jitka.janovicova@praha.eu), Ing. Markéta Jánská (marketa.janska@praha.eu),
- Centrum pro komunitní práci - CpKP, pobočka střední Čechy (zpracovatel dokumentu), informace na stránkách organizace (http://www.cpkp.cz) v rubrice Ekoprogram pod odkazem Zpracování koncepce EVVO hlavního města Prahy.
Aktualizace popisu: k říjnu 2014