Stav: Dokument byl schválen Radou HMP 31. srpna 2010, viz usnesení Rady HMP č. 1392 ze dne 31. srpna 2010.
Rámec zpracování: Akční plán navazuje na Krajskou koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl.m. Prahy na roky 2005 - 2015 (KK EVVO) a Akční plány KK EVVO kraje Hlavní město Praha na rok 2007, 2008 a 2009-2010.
Zadavatel: Hl. m. Praha.
Zpracovatel: Poradní skupina Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Praze.
Popis, průběh zpracování:
Dokument určuje prioritní činnosti a úkoly v oblasti EVVO na rok 2011, které budou realizovány ve spolupráci hl. m. Prahy s dalšími subjekty, jež se EVVO v Praze zabývají.
Byl zpracován v průběhu jara až léta 2010.
Dokument k dispozici: v el. verzi na těchto www stránkách HMP k EVVO v Praze (ekovychova.praha-mesto.cz):

Kontakt, informace: Odbor ochrany prostředí MHMP (OOP MHMP), oddělení informací o životním prostředí, koordinátor EVVO v Praze, tyto www stránky HMP k EVVO v Praze (ekovychova.praha-mesto.cz, část Koncepce EVVO v Praze).

Aktualizace popisu k: 9/2010.