Současný stav přípravy dokumentu: Schválený dokument (viz usnesení Rady hl.m. Prahy č. 125 ze dne 26.1. 2016).

Základní rámec zpracování dokumentu:

Povinnost kraje zpracovat, koordinovat a aktualizovat KK EVVO vycházející ze Státního programu je zakotvena v ustanovení § 13 odst. 5 písm. a) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Příprava koncepce probíhá také v návaznosti na celostátní koncepční dokumenty v oblasti EVVO. Koncepce by se měla po schválení orgány města stát základním strategickým dokumentem v této oblasti do r. 2025.

Zadavatel: Krajská koncepce EVVO byla zpracovávána pro potřeby hlavního města Prahy. Vlastní zpracování uvedeného návrhu Krajské koncepce zajistila Příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy.ve spolupráci s Řídicím výborem ke zpracování Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy na období 2016 - 2025.

Zpracovatel: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Průběh zpracování dokumentu:

Zadávací řízení na zpracovatele koncepce proběhlo na začátku roku 2015. Ke zpracování návrhu Krajské koncepce EVVO, do doby ukončení zpracování návrhu, byl ustanoven Řídicí výbor. Byl ustanoven jako poradní, kontrolní a schvalovací složka ke tvorbě zpracování návrhu uvedené koncepce (složení výboru, zápisy z jednání). Realizace zakázky byla zahájena v únoru 2015, výstup zakázky – návrh nové koncepce - by předán odboru ochrany prostředí MHMP v polovině prosince. Následně byl návrh koncepce předán odborem ochrany prostředí MHMP k projednání Radou HMP.

Popis obsahu dokumentu:

Krajská koncepce EVVO je strategickým dokumentem, jehož cílem je naplňovat Usnesení vlády ČR a Rady HMP v oblasti EVVO, aktualizovat definování obsahu a zabezpečení komplexního a funkčního systému EVVO v hl. m. Praze tak, aby mohly být naplněny povinnosti kraje v přenesené i samostatné působnosti, dané právními předpisy pro oblast EVVO.

Navazující aktivity:

Návazně byly připravovány akční plány k této schválené koncepci pro další dílčí období. Aktuálním dokumentem je Akční plán Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy na období 2022 - 2025, který byl schválen Radou HMP dne 27.6. 2022 (viz usnesení Rady HMP č. 1681 ze dne 27.6. 2022.

Kontakt (útvar, organizace) pro podrobnější informace, informace na webových stránkách:

  • Krajský koordinátor EVVO v hl. m. Praze - Ing. Petr Holý, odbor ochrany prostředí MHMP, oddělení environmentálních projektů (e-mail: petr.holy@praha.eu);

Plné znění dokumentu a související výstupy:

Aktualizace popisu k: 6/2022.