Stav: Dokument byl schválen Radou HMP dne 27. června 2022, viz usnesení Rady HMP č. 1681 ze dne 27. června 2022.

Rámec zpracování: Akční plán vychází z Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy na období 2016 - 2025 (KK EVVO 2016-2025) a navazuje na předchozí akční plány KK EVVO kraje Hlavní město Praha.

Zpracovatel: Odbor ochrany prostředí MHMP ve spolupráci s Poradní skupinou EVVO v Praze, dokument byl zpracován v období 2021 až 2022.

Popis:
Dokument určuje prioritní aktivity a úkoly v oblasti EVVO v období 2022 až 2025, které budou realizovány hl. m. Prahou ve spolupráci s dalšími subjekty, jež se EVVO v Praze zabývají - nevládní neziskové organizace, školy a školská zařízení, úřady městských částí, příspěvkové organizace HMP, vědecká pracoviště, různé veřejné instituce apod.

Cílem Akčního plánu je poskytnout podmínky a předpoklady pro systematickou realizaci EVVO v hl. m. Praze, zajištění souladu, vzájemné komunikace a spolupráce zúčastněných subjektů a positivní systematické a dlouhodobé působení na cílové skupiny směrem k zodpovědnému a šetrnému chování k přírodě a svému životnímu prostředí. Důležitým úkolem Akčního plánu je rovněž zajištění návaznosti na již realizované úkoly a aktivity v předchozích letech a jejich stabilizaci a pokračování.

Tento akční plán je harmonogramem i obsahem v souladu a v návaznosti na aktuální Akční plán Státního Programu EVVO a EP na léta 2022-2025, který zpracovalo MŽP. Dokument rovněž reflektuje aktuální potřeby a trendy v EVVO a Ekoporadenství, v nových úkolech je tak zahrnuto rovněž Klimatické vzdělávání, badatelství a učení venku nebo Podpora včelaření a opylovačů v Praze.

Schválený realizační dokument zohledňuje rovněž důraz na prioritní témata a oblasti významné pro hl. m. Prahu a OCP HMP. Např. změny klimatu a adaptace měst, Cirkulární ekonomika a předcházení vzniku odpadu aj.

Akční plán KK EVVO hl. m. Prahy je sumarizací nejen konkrétních prioritních činností a úkolů pro roky 2022 až 2025, ale zahrnuje i zajištění informačního a koordinačního zázemí potřebného k jejich realizaci.

Dokument k dispozici v el. verzi:

Kontakt, informace: Odbor ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP) - oddělení environmentálních projektů, Krajský koordinátor EVVO v hl. m. Praze - Ing. Petr Holý, petr.holy@praha.eu.

 

Aktualizace popisu k: 6/2022.