Stav: Dokument byl schválen Radou HMP 3. května 2016, viz usnesení Rady HMP č. 1067 ze dne 3. května 2016.
Rámec zpracování: Akční plán vychází z Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy na období 2016 - 2025 (KK EVVO 2016-2025) a navazuje na akční plány KK EVVO kraje Hlavní město Praha na roky 2007, 2008, 2009-2010, 2011, 2012-2013 a 2014-2015.
Zadavatel: Hl. m. Praha prostřednictvím příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy. Dokument byl zpracován pro potřeby hlavního města Prahy. Ke zpracování Krajské koncepce EVVO a návazného Akčního plánu byl ustanoven Řídicí výbor jako poradní, kontrolní a schvalovací orgán.
Zpracovatel: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
Popis, průběh zpracování:
Dokument určuje prioritní činnosti a úkoly v oblasti EVVO na období 2016-2017, které budou realizovány hl. m. Prahou ve spolupráci s dalšími subjekty, jež se EVVO v Praze zabývají. Dokument byl zpracován v průběhu roku 2015.
Dokument k dispozici: v el. verzi na těchto www stránkách HMP k EVVO v Praze (ekovychova.praha.eu):

Kontakt, informace: Odbor ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP) - oddělení udržitelné energetiky, dále SEV Lesů HMP, tyto www stránky HMP k EVVO v Praze (ekovychova.praha.eu, část Koncepce EVVO v Praze).

Aktualizace popisu k: 5/2016.