Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 116
Předchozí | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Další
 • 24. 3. 2016 Informačně – vzdělávací akce pro veřejnost zaměřená na problematiku ochrany životního prostředí v Praze pořádaná v rámci oslav ekologicky významného svátku Den Země 2016
  Hlavní město Praha pořádá v rámci tradičních oslav Dne Země třídenní informačně–vzdělávací kampaň pro veřejnost zaměřenou na problematiku ochrany životního prostředí, a to ve třech atraktivních přírodních lokalitách - v Oboře Hvězda, v Královské oboře Stromovka a v Riegrových sadech.
 • 22. 3. 2016 Nový elektronický magazín určený zájemcům o ekologickou výchovu v Praze - Pražská EVVOluce
  Zájemcům o ekologickou výchovu v Praze je od ledna roku 2016 k dispozici nový elektronický magazín nazvaný Pražská EVVOluce. Vydavatelem je Odbor ochrany prostředí MHMP a jeho přípravu v období 2016-2018 zajišťuje BEZK, z.s. Vydávání magazínu se předpokládá s periodicitou cca 3 měsíců. Pražská EVVOluce je časopis elektronický, připravovaný tak, aby se dobře četl na tabletu či na počítači. V nevelkém nákladu bude časopis k dispozici rovněž v tištěné podobě, např. při speciálních příležitostech a v rámci vybraných akcí.
 • 2. 2. 2016 Exkurze do komunitních zahrad a rodinných farem v Praze a okolí pro žáky škol na území hl. m. Prahy (pro rok 2016)
  Hlavní město Praha připravilo jako novinku pro letošní kalendářní rok pro žáky II. stupně základních škol a studenty nižších ročníků víceletých gymnázií z Prahy exkurze do komunitních zahrad a rodinných zemědělských provozů. Vybrat si lze z programů na komunitních zahradách, potravinově využívaných školních zahradách, rodinných farmách, komunitních kompostárnách, městských včelínech a městských produkčních sadech v hl. m. Praze a nejbližším okolí. Organizačně zajišťuje tento projekt spolek PRO-BIO LIGA ve spolupráci se spolky EKODOMOV a 01/71 ZO ČSOP Koniklec a obecně prospěšnou společností Kokoza, o.p.s.
 • 5. 1. 2016 Zajištění metodické podpory pro pedagogy předškolního vzdělávání v oblasti EVVO v r. 2015
  Smyslem projektu bylo podpořit pedagogy na pražských mateřských školách, kteří se systematicky a intenzivně věnují ekologické výchově ve své vzdělávací a výchovné praxi, zvyšovat jejich odbornou úroveň v této oblasti tak, aby byli schopni získané informace a zkušenosti dále předávat dětem, které vychovávají.
 • 12. 11. 2015 Exkurze pro školy do provozu zpracování a využití odpadů (2015/2016)
  Od roku 2008 zprostředkovává MHMP prostřednictvím OCP MHMP žákům základních a od školního roku 2010/2011 i středních škol na území hl. m. Prahy návštěvu provozů na využití a likvidaci odpadů formou exkurzí. Tento projekt vznikl ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s., a realizují ho subjekty, které se orientují tematicky rovněž na odpadové hospodářství v Praze (o.s. Ekodomov a Ekocentrum Koniklec). Projekt zprostředkovává žákům potřebné informace o zpracování a následném využívání recyklovatelných odpadů a umožňuje jim zhlédnout tyto procesy přímo v provozovnách.
 • 5. 11. 2015 Krajská konference EVVO v Praze 2015
  Dne 15. 10. 2015 se konala v areálu střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr v pořadí již šestá Krajská konference environmetálního vzdělávání, výchovy a osvěty. V tomto roce byla určená především pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení (mateřské školy, základní školy a gymnázia), studenty VŠ s pedagogickým zaměřením a pro organizace se školami spolupracujícími v oblasti EVVO na území hlavního města Prahy. Tématem bylo budování vztahu lidí k místu svého bydliště. Konference získala akreditaci MŠMT a probíhala pod záštitou radní pro oblast životního prostředí RNDr. Jany Plamínkové. Akci pořádalo hl. m. Praha a její organizaci zajišťovala společnost Botič o.p.s.
 • 29. 9. 2015 Odborné semináře s tématikou „Odpady a EVVO v Praze“ pro pedagogy ZŠ, podzim 2015 - vyhodnocení
  Série odborných přednášek s tématikou „Odpady a EVVO v Praze“ proběhla v měsíci září 2015 za účasti 60 pedagogů z 55 základních škol v Praze. Přednášky připravil odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy v rámci činností vyplývajících z Akčního plánu Krajské koncepce EVVO HMP s cílem zvyšovat odbornou úroveň pedagogických pracovníků v této oblasti.
 • 14. 9. 2015 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti odpadů a ekologické výchovy v Praze - podzim 2015
  Odborný seminář na téma odpady a EVVO v Praze s cílem zvyšovat odbornou úroveň pedagogických pracovníků v této oblasti připravil Odbor ochrany prostředí Magistrátu HMP v rámci činností vyplývajících z Akčního plánu Krajské koncepce EVVO hl. m. Prahy.
 • 31. 8. 2015 V říjnu proběhne další pražská výroční Krajská konference EVVO, tematicky zaměřená na „vztah lidí k místu svého bydliště“.
  Krajská konference EVVO 2015 (celkově již šestá v pořadí) je tradiční informačně vzdělávací jednodenní akce. V letošním roce jsou srdečně zváni pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení (mateřské školy, základní školy a gymnázia), studenti vysokých škol s pedagogickým zaměřením a zástupci organizací se školami spolupracující v oblasti EVVO na území hlavního města Prahy. Tématem pro letošní ročník je „vztah lidí k místu svého bydliště“. Akce je akreditována MŠMT a účast je zdarma.. Organizaci akce zajišťuje společnost Botič o.p.s.
 • 11. 8. 2015 Výstava UPCYCLING aneb nové příležitosti pro věci bez šance ve Škodově paláci
  Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy uspořádal ve spolupráci s Knihovnou Jabok výstavu s názvem UPCYCLING aneb nové příležitosti pro věci bez šance. Výstava bude po dobu měsíce srpna umístěna v hale Magistrátu hl. m. Prahy ve Škodově paláci v Jungmanově ulici.
Celkový počet: nejméně 116
Předchozí | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Další

Tiskové zprávy hl. m. Prahy