Stav: Dokument odsouhlasený Radou HMP (viz usnesení Rady HMP č. 1449 ze dne 31.8.2010 k Zásadám rozvoje pěší dopravy v hl.m. Praze)..

Rámec zpracování: Práce na Zásadách byla zahájena na základě usnesení Výboru dopravy Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 13.9. 2007.
Zadavatel: Hl.m. Praha
Zpracovatel: Pracovní skupina sestavená ze zástupců odboru dopravy MHMP, Útvaru rozvoje hl.m. Prahy, Technické správy komunikací hl.m. Prahy a zástupců neziskových organizací
Popis, průběh zpracování:
Základním cílem dokumentu je zlepšit podmínky pro pěší dopravu na území hl.m. Prahy při přípravě nových staveb a projektů či rekonstrukcí stávajících komunikací a zrovnoprávnit postavení chodců při přípravě nových staveb a rekonstrukcí stávajících komunikací. Dokument by měl především stanovit obecné priority města při prosazování cest pro pěší. Zásady budou určeny zejména pro orgány veřejné správy na území Prahy a také pro investory a projektanty. Dokument rozvíjí dopravní politiku hl. m. Prahy pro oblast nemotorové pěší dopravy.
Pro zpracování Zásad byla vytvořena pracovní skupina, která je složena ze zástupců odboru dopravy MHMP, Útvaru rozvoje hl.m. Prahy, Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a zástupců neziskových organizací. Vedle pracovní skupiny se na přípravě dokumentu podíleli i zástupci městských částí a dále i zástupci i odborná a laická veřejnost, a to jak prostřednictvím podnětů návrhů, tak i účastí na jednání pracovní skupiny.
Materiál byl v říjnu 2008 předložen k projednání do Výboru dopravy ZHMP, který jej vzal na vědomí (viz usnesení č. 8/1/2008 ze dne 16.10.2008) s tím, že pro další práci s materiálem Výbor doporučil pracovní skupině dokument v některých jeho částech dopracovat. Dokument byl následně znovu projednán ve Výboru dopravy ZHMP s tím, že Výbor usnesením č. 6/1/2009 ze dne 11.6. 2009 doporučil Radě HMP tyto zásady schválit a následně zadat vypracování Generelu pěší dopravy.

Navazující aktivity:
Na základě přijatých Zásad bude zpracován dokument Generel pěší dopravy hl.m. Prahy. Eventuelně může dojít k aplikaci některých ustanovení Zásad do nové vyhlášky O Obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze.

Dokument k dispozici: V el. podobě na webových stránkách ÚRM (http://www.urm.cz/), část Projekty – Pěší doprava - Zásady rozvoje pěší dopravy.
Kontakt, informace:
Oddělení rozvoje a organizace dopravy Odboru dopravy MHMP, Ing. Marek (koordinátor řídicí skupiny pro pěší dopravu), jan.marek@cityofprague.cz ÚRM, Odbor infrastrukltury, Ing. Marek Zděradička, dále webové stránky ÚRM, část Projekty – Pěší doprava.
Aktualizace popisu: k 10/2010