V roce 2019 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále  OCP MHMP) jako příslušný úřad 13 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení dle zákona (dále „proces EIA“). Na základě zjišťovacího řízení byly v roce 2019 4 procesy EIA ukončeny závěrem, že záměr bude dále posouzen dle zákona a 13 zjišťovacích řízení skončilo rozhodnutím – závěrem zjišťovacího řízení, že záměr nepodléhá dalšímu posouzení dle zákona. V tomto období byla vydána celkem 2 souhlasná závazná stanoviska dle § 9a zákona. Na žádost investora byl ukončen 1 proces EIA, dále byl 1 proces EIA ukončen, protože nenaplňuje definici záměru dle zákona č. 326/2017 Sb., kterým se od 1. 11. 2017 mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (viz tab. č. 1).

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2019, obdržel MHMP celkem 1100 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení.

Členění předložených oznámení podle charakteru posuzovaných záměrů je uvedeno v tab. č. 2. Členění záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení dle správních obvodů hl. m. Prahy je uvedeno v tabulce č. 3.

V roce 2019 vydal OCP MHMP 1 souhlasné závazné stanovisko podle bodu 1 čl. II zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Dále vydal 8 souhlasných závazných stanovisek podle ustanovení § 9a odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.


Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) jako příslušný úřad obdrželo v roce 2019 5 oznámení záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení a týkajících se území hl. m. Prahy a místo 1 oznámení dokumentaci dle př. č. 4 zákona. Ve sledovaném období byl 1 proces ukončen rozhodnutím - závěrem zjišťovacího řízení, že záměr nebude posuzován dle zákona, 5 záměrů bylo ukončeno závěrem, že záměr bude dále posouzen a byla vydána 2 souhlasná závazná stanoviska dle § 9a zákona. (viz tabulka č. 4).

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2019, obdrželo MŽP celkem 94 oznámení záměrů týkajících se území hl. m. Prahy.


Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad obdržel ve sledovaném období 2 záměry podléhající zjišťovacímu řízení, které svými vlivy zasahují na území hl. m. Prahy. 1 proces EIA ukončil závěrem, že záměr bude posouzen a 1 proces EIA ukončil na žádost oznamovatele. (viz tabulka č. 5).

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2019, bylo Krajským úřadem Středočeského kraje projednáváno celkem 17 záměrů podléhajících závěru zjišťovacího řízení s vlivy zasahujícími na území hl. m. Prahy.

Podrobné informace o procesu EIA, včetně obsahu oznámení, závěrů zjišťovacích řízení, dokumentací o hodnocení vlivů na životní prostředí, posudků a stanovisek obsahuje Informační systém EIA na internetové adrese:

https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr


Z pohledu posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (dále „SEA“) OCP MHMP vydalo 410 stanovisek k navrhovaném obsahu změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále „ÚPn“) podle § 55a odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“).

Dále OCP MHMP obdržel 55 zadání změn ÚPn, k nimž vydal stanoviska dle § 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona.

V obou těchto případech OCP MHMP jako příslušný úřad na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, (dále „zákon“), stanovil případný požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

OCP MHMP rovněž vydalo 6 stanovisko ke změně ÚPn podle § 10g zákona.

Podrobné informace o procesu SEA, včetně zadání změn ÚPn, návrhů změn ÚPn, dokumentací k vyhodnocení vlivů na životní prostředí a stanovisek příslušných úřadů obsahuje Informační systém SEA na internetové adrese:

https://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce