V roce 2018 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OCP MHMP) jako příslušný úřad 23 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení dle zákona (dále jen proces EIA). Na základě zjišťovacího řízení byly v roce 2018 3 procesy EIA ukončeny závěrem, že záměr bude dále posuzován dle zákona a 14 zjišťovacích řízení skončilo rozhodnutím – závěrem zjišťovacího řízení, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování dle zákona. V tomto období byla vydána celkem 3 souhlasná závazná stanoviska dle § 9a zákona. Na žádost investora bylo ukončeno 6 procesů EIA, 10 procesů EIA bylo ukončeno dle čl. II bodu 5 přechodných ustanovení zákona č. 326/2017 Sb., kterým se od 1. 11. 2017 mění zákon č. 100/2001 Sb. (dále jen zákona č. 326/2017 Sb.,), 3 procesy EIA byly ukončeny dle čl. II, bodu 3 přechodných ustanovení zákona č. 326/2017 Sb,  2 procesy EIA byly ukončeny, protože záměr dle novely zákona není předmětem posuzování, 1 proces EIA byl ukončen dle § 23 odst. 2 zákona (viz tab. č. 1).

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2018, obdržel MHMP celkem 1087 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení.

Členění předložených oznámení podle charakteru posuzovaných záměrů je uvedeno v tab. č. 2. Členění záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení dle správních obvodů hl. m. Prahy je uvedeno v tabulce č. 3.

V roce 2018 vydal OCP MHMP 1 souhlasné závazné stanovisko podle bodu 1 čl. II zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Dále vydal 22 souhlasných závazných stanovisek podle ustanovení § 9a odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

??????
Ode dne 22. 8. 2007, tj. od nabytí účinnosti novely zákona, která rozšířila posuzování vlivů na životní prostředí i na záměry nedosahující limitních hodnot, do 31. 10. 2017 bylo na MHMP celkem podáno 3997 podlimitních oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, roce 2017 bylo podáno 385 oznámení, v těchto počtech nejsou započítána nedoplněná podlimitní oznámení. Od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017 bylo pro ­­­ 439 záměrů vydáno sdělení, že nepodléhají zjišťovacímu řízení a pro žádný záměr sdělení, že podléhá zjišťovacímu řízení.


Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) jako příslušný úřad obdrželo v roce 2018 1 oznámení záměru podléhající zjišťovacímu řízení a týkající se území hl. m. Prahy. Ve sledovaném období byl 1 proces ukončen rozhodnutím - závěrem zjišťovacího řízení, že záměr nebude posuzován dle zákona, žádný záměr nebyl ukončen závěrem, že záměr bude dále posuzován a byla vydána 2 souhlasná závazná stanoviska dle § 9a zákona. Žádný investor nepožádal o ukončení procesu EIA, 1 proces EIA byl ukončen dle čl. II bodu 3 přechodných ustanovení zákona č. 326/2017 Sb., (viz tabulka č. 4)

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2018, obdrželo MŽP celkem 88 oznámení záměrů týkajících se území hl. m. Prahy.


Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad neobdržel ve sledovaném období žádný záměr podléhající zjišťovacímu řízení, který svými vlivy zasahuje na území hl. m. Prahy. 1 proces EIA ukončil dle čl. II, bodu 5 přechodných ustanovení zákona č. 326/2017 Sb. (viz tabulka č. 5).

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2018, bylo Krajským úřadem Středočeského kraje projednáváno celkem 15 záměrů podléhajících závěru zjišťovacího řízení s vlivy zasahujícími na území hl. m. Prahy.

Podrobné informace o procesu EIA, včetně obsahu oznámení, závěrů zjišťovacích řízení, dokumentací o hodnocení vlivů na životní prostředí, posudků a stanovisek obsahuje Informační systém EIA na internetové adrese:

https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr


Z pohledu posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA) OCP MHMP vydalo 291 stanovisek k navrhovaném obsahu změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též „ÚPn“) podle § 55a odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů.

Dále OCP MHMP obdržel 71 zadání změn ÚPn, k němuž vydal stanoviska dle § 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona.

V obou těchto případech OCP MHMP jako příslušný úřad na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu stanovil případný požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

OCP MHMP rovněž vydalo 1 stanovisko ke změně ÚPn podle § 10g zákona, 1 stanovisko k návrhu pokynů pro zpracování nových návrhů změn ÚPn dle § 51 odst. 3 stavebního zákona a 1 stanovisko k podstatné úpravě návrhu změny ÚPn dle § 53 odst. 2 stavebního zákona.

Podrobné informace o procesu SEA, včetně zadání změn ÚPn, návrhů změn ÚPn, dokumentací k vyhodnocení vlivů na životní prostředí a stanovisek příslušných úřadů obsahuje Informační systém SEA na internetové adrese:

https://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce