V roce 2017 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OCP MHMP) jako příslušný úřad 22 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení dle zákona (dále jen proces EIA). Na základě zjišťovacího řízení bylo v roce 2017 5 procesů EIA ukončeno závěrem, že záměr bude dále posuzován dle zákona a 19 zjišťovacích řízení skončilo rozhodnutím – závěrem zjišťovacího řízení, že záměr nebude dále posuzován dle zákona. V tomto období byla vydána celkem 3 závazná souhlasná stanoviska dle § 10 zákona. Na žádost investora bylo ukončeno 7 procesů EIA a 5 procesů EIA bylo ukončeno dle čl. II bodu 5 přechodných ustanovení zákona č. 326/2017 Sb., kterým se od 1. 11. 2017 mění zákon č. 100/2001 Sb. (viz tab. č.1)

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2017, obdržel MHMP celkem 1063 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení.

Ze záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení byly opět nejvíce zastoupeny záměry ve smyslu bodu 10.6 kategorie II přílohy č. 1 zákona (skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, parkoviště nebo garáže), tzn. různé polyfunkční objekty, kde vedle obchodní funkce je zastoupena funkce administrativní, kulturní, sportovní apod. (viz tab. č. 2). Členění záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení dle správních obvodů hl. m. Prahy je uvedeno v tabulce č. 3

Ode dne 22. 8. 2007, tj. od nabytí účinnosti novely zákona, která rozšířila posuzování vlivů na životní prostředí i na záměry nedosahující limitních hodnot, do 31. 10. 2017 bylo na MHMP celkem podáno 3997 podlimitních oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, roce 2017 bylo podáno 385 oznámení, v těchto počtech nejsou započítána nedoplněná podlimitní oznámení. Od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017 bylo pro ­­­ 439 záměrů vydáno sdělení, že nepodléhají zjišťovacímu řízení a pro žádný záměr sdělení, že podléhá zjišťovacímu řízení.


Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) jako příslušný úřad obdrželo v roce 2017 5 oznámení záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení týkajících se území hl. m. Prahy. Ve sledovaném období byly 2 procesy ukončeny rozhodnutím - závěrem zjišťovacího řízení, že záměr nebude dále posuzován dle zákona, 1 záměr byl ukončen závěrem, že záměr bude dále posuzován a bylo vydáno 5 závazných souhlasných stanovisek dle § 10 zákona. Žádný investor nepožádal o ukončení procesu EIA, 2 procesy EIA byly ukončeny dle čl. II bodu 5 přechodných ustanovení zákona č. 326/2017 Sb., kterým se od 1. 11. 2017 mění zákon č. 100/2001 Sb. (viz tabulka č. 4).

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2017, obdrželo MŽP celkem 87 oznámení záměrů týkajících se území hl. m. Prahy.


Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad neobdržel ve sledovaném období žádný záměr podléhající zjišťovacímu řízení, který svými vlivy zasahuje na území hl. m. Prahy. Nevydal žádný závěr zjišťovacího řízení, vydal 1 závazné souhlasné stanovisko, 1 proces EIA předal OCP MHMP dle usnesení MŽP (viz tabulka č. 5).

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2017, bylo Krajským úřadem Středočeského kraje projednáváno celkem 15 záměrů podléhajících závěru zjišťovacího řízení s vlivy zasahujícími na území hl. m. Prahy.


Podrobné informace o procesu EIA, včetně obsahu oznámení, závěrů zjišťovacích řízení, dokumentací o hodnocení vlivů na životní prostředí, posudků a stanovisek obsahuje Informační systém EIA na internetových adresách http://www.cenia.cz/eia.