V roce 2016 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OCP MHMP) jako příslušný úřad 43 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení dle zákona (dále jen proces EIA). Na základě zjišťovacího řízení bylo v roce 2016 9 procesů EIA ukončeno závěrem, že záměr bude dále posuzován dle zákona a 24 zjišťovacích řízení skončilo rozhodnutím – závěrem zjišťovacího řízení, že záměr nebude dále posuzován dle zákona. V tomto období bylo vydáno celkem 7 souhlasných stanovisek dle § 10 zákona. Na žádost investora bylo ukončeno 12 procesů EIA (viz tab. č. 1).

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2016, obdržel MHMP celkem 1041 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení.

Ze záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení byly opět nejvíce zastoupeny záměry ve smyslu bodu 10.6 kategorie II přílohy č. 1 zákona (skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, parkoviště nebo garáže), tzn. různé polyfunkční objekty, kde vedle obchodní funkce je zastoupena funkce administrativní, kulturní, sportovní apod. (viz tab. č. 2). Členění záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení dle správních obvodů hl. m. Prahy je uvedeno v tabulce č. 3.

Ode dne 22. 8. 2007, tj. od nabytí účinnosti novely zákona, která rozšířila posuzování vlivů na životní prostředí i na záměry nedosahující limitních hodnot, do 31. 12. 2016 bylo na MHMP celkem podáno 3612 úplných podlimitních oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a. V roce 2016 bylo podáno 480 oznámení, v tomto počtu nejsou započítána nedoplněná podlimitní oznámení. Od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 bylo pro ­­­ 468 záměrů vydáno sdělení, že nepodléhají zjišťovacímu řízení a pro 10 záměrů sdělení, že podléhají zjišťovacímu řízení.


Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) jako příslušný úřad obdrželo v roce 2016 4 oznámení záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení týkajících se území hl. m. Prahy. Ve sledovaném období byly 4 procesy ukončeny rozhodnutím - závěrem zjišťovacího řízení, že záměr nebude dále posuzován dle zákona, 1 záměr byl ukončen závěrem, že záměr bude dále posuzován a nebylo vydáno žádné stanovisko dle § 10 zákona. Žádný investor nepožádal o ukončení procesu EIA (viz tabulka č. 4).

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2016, obdrželo MŽP celkem 82 oznámení záměrů týkajících se území hl. m. Prahy.


Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad obdržel ve sledovaném období 1 záměr podléhající zjišťovacímu řízení, který svými vlivy zasahuje na území hl. m. Prahy. Vydal 1 závěr zjišťovacího řízení, že záměr bude dále posuzován a vydal 1 rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení, že záměr nebude dále posuzován dle zákona. 1 proces EIA týkající se území hl. m. Prahy byl ukončen na žádost oznamovatele, žádné stanovisko nebylo vydáno (viz tabulka č. 5).

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2016, bylo Krajským úřadem Středočeského kraje projednáváno celkem 15 záměrů podléhajících závěru zjišťovacího řízení s vlivy zasahujícími na území hl. m. Prahy.

 

Podrobné informace o procesu EIA, včetně obsahu oznámení, závěrů zjišťovacích řízení, dokumentací o hodnocení vlivů na životní prostředí, posudků a stanovisek obsahuje Informační systém EIA na internetových adresách http://www.cenia.cz/eia.