S účinností od 1. 4. 2015 byl na základě bodů I.36, I.37, I.38, I.39, I.40 a I.41  usnesení Rady hlavního města Prahy č. 528 ze dne 17. 3. 2015 zřízen odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále OCP MHMP) s tím, že převzal kompetence současně zrušeného odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (OZP MHMP). V roce 2015 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP) jako příslušný úřad 35 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení dle zákona (dále jen proces EIA). Na základě zjišťovacího řízení bylo v roce 2015 17 procesů EIA ukončeno závěrem, že záměr bude dále posuzován dle zákona a 26 zjišťovacích řízení skončilo závěrem, že záměr nebude dále posuzován dle zákona. V tomto období byla vydána celkem 4  stanoviska dle § 10 zákona, že záměr je přijatelný. Na žádost investora bylo ukončeno 13  procesů EIA (viz tab. č. 1)

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2015, obdržel MHMP celkem 998 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení.

Ze záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení byly nejvíce zastoupeny záměry ve smyslu bodu 10.6 kategorie II přílohy č. 1 zákona (skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, parkoviště nebo garáže), tzn. různé polyfunkční objekty, kde vedle obchodní funkce je zastoupena funkce administrativní, kulturní, sportovní apod. (viz tab. č. 2). Členění záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení dle správních obvodů hl. m. Prahy je uvedeno v tabulce č. 3.

Ode dne 22. 8. 2007, tj. od nabytí účinnosti novely zákona, která rozšířila posuzování vlivů na životní prostředí i na záměry nedosahující limitních hodnot, do 31. 12. 2014 bylo na MHMP celkem podáno 2710 úplných podlimitních oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a. V roce 2014 bylo podáno 456 oznámení, v tomto počtu nejsou započítána nedoplněná podlimitní oznámení. Od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 bylo pro ­­­ 458 záměrů vydáno sdělení, že nepodléhají zjišťovacímu řízení a pro 1 záměr sdělení, že podléhá zjišťovacímu řízení.

Ode dne 22. 8. 2007, tj. od nabytí účinnosti novely zákona, která rozšířila posuzování vlivů na životní prostředí i na záměry nedosahující limitních hodnot, do 31. 12. 2015 bylo na MHMP celkem podáno 3132 úplných podlimitních oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a. V roce 2015 bylo podáno 422 oznámení, v tomto počtu nejsou započítána nedoplněná podlimitní oznámení. Od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 bylo pro ­­­ 400 záměrů vydáno sdělení, že nepodléhají zjišťovacímu řízení a pro 8 záměrů sdělení, že podléhá zjišťovacímu řízení.


Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) jako příslušný úřad obdrželo v roce 2015 5 oznámení záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení týkajících se území hl. m. Prahy. Ve sledovaném období byly 3 procesy ukončeny závěrem zjišťovacího řízení, že záměr nebude dále posuzován dle zákona, 3 záměry byly ukončeny závěrem, že záměr bude dále posuzován a nebylo vydáno žádné stanovisko dle § 10 zákona. Na žádost investora byly ukončeny 2 procesy EIA (viz tabulka č. 4).

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2015, obdrželo MŽP celkem 78 oznámení záměrů týkajících se území hl. m. Prahy.


Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad obdržel ve sledovaném období 1 záměr podléhající zjišťovacímu řízení, který svými vlivy zasahuje na území hl. m. Prahy a neukončil žádný proces EIA, týkající se území hl. m. Prahy (viz tabulka č. 5).

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2015, bylo Krajským úřadem Středočeského kraje projednáváno celkem 14 záměrů podléhajících závěru zjišťovacího řízení s vlivy zasahujícími na území hl. m. Prahy.

 

Podrobné informace o procesu EIA, včetně obsahu oznámení, závěrů zjišťovacích řízení, dokumentací o hodnocení vlivů na životní prostředí, posudků a stanovisek obsahuje Informační systém EIA na internetových adresách http://www.cenia.cz/eia.