Suchý poldr Čihadla byl postaven v 80. letech 20. století a zaujímá plochu bezmála 27 ha. Nachází se na východním okraji Prahy v Hostavicích, mezi sídlištěm Černý Most II. a Dolními Počernicemi. Jedná se o největší suchý poldr v Praze a slouží k zachycování přívalových srážek z povodí potoka Rokytky, Svépravického potoka a Hostavického potoka.

V roce 1975, ještě před vznikem suchého poldru byla vedle Rokytky provedena 1,5 m vysoká navážka zeminy a stavebního odpadu. Na této navážce pak vzniklo kynologické cvičiště (ortofotomapa - Čihadla v roce 1975). Při výstavbě suchého poldru se tato plocha stala součástí zátopy (ortofotomapa - Čihadla v roce 1988 při výstavbě nádrže). Při povodních 2002 a 2013 po naplnění poldru vodou bylo cvičiště zcela zaplaveno a poničeno.  V rámci vyhodnocení posledních povodňových situací a požadavku na zvětšení retencí v území byl v roce 2014 zadán „Hydrotechnický posudek k umístění kynologické stanice v zátopě poldru Čihadla“. Z tohoto dokumentu vyplynulo, že odtěžením navážky se zvětší retenční prostor suchého poldru o 6700 m3. Další 4000 – 7000 m3 retenčního prostoru  lze získat revitalizací plochy.

V rámci realizace protipovodňových opatření na Rokytce byly v letošním roce zahájeny práce na odstranění objektů kynologického cvičiště a likvidaci navážky. Po odstranění navážky budou práce pokračovat vybudováním malé vodní plochy napájené vodou ze Svépravického potoka. Celkově se předpokládá vylepšení retenčního objemu suchého poldru o cca 10 000 m3.