V první fázi revitalizace dojde k odstranění veškerého sedimentu a stabilizaci břehů těžkou balvanitou rovnaninou. V další fázi bude vyčištěna hráz od náletové vegetace a zbytků kořenů a návodní líc se dosype do sklonu 1:2 a opevní se kamennou dlažbou. Stávající bezpečnostní přeliv bude zcela odstraněn a nahradí ho nový kašnový přeliv kapacitní na stoletou vodu. K přelivu bude umístěno i nové vypouštěcí zařízení se schodištěm a lovištěm. Kamenné konstrukce budou provedeny z křemitého porfýru a pískovcových kamenořezů.

Veškeré práce budou dokončeny do konce roku 2018.


Stavba: Revitalizace rybníka V Mydlinkách
Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Zástupci investora: Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817), Ing. Martina Buchtíková (tel: 236 005 810)
Doba realizace: duben 2018 – listopad 2018