Území pod Hořejším rybníkem bylo ještě donedávna rájem bezdomovců, místem skládek a zcela jistě nepatřilo mezi atraktivní a cenné pražské lokality. Nebývalo tomu tak ale odjakživa. Z historických podkladů totiž víme, že v minulosti se pod Hořejším rybníkem nacházely rozsáhlé podmáčené louky, klikatící se koryto Rokytky a náhon na Kejřův mlýn. V některých pramenech se také uvádí, že zde byl ještě jeden rybník, který byl nazýván Dolejší.

V šedesátých letech minulého století bylo pod rybníkem vybudováno velké přírodní koupaliště se dvěma bazény napájenými vodou s Hořejšího rybníka. V sedmdesátých letech bylo ale koupaliště zrušeno z důvodů vedení vysokého napětí nad koupalištěm a velký bazén byl zavezen. Pozůstatkem tohoto krásného koupaliště byl ještě nedávno zbytek původního malého bazénu, který se stal základem nově budovaného rybníka.

V osmdesátých letech začala výstavba nového koupaliště severně od Hořejšího rybníka a původní koupaliště bylo nadále zaváženo různým stavebním odpadem. Nové koupaliště však nebylo nikdy dokončeno a dnes na jeho místě stojí obytné domy Kejřova parku.

Časem zarostlo celé území náletovou vegetací, zejména akátem.

Nyní však okolí Hořejšího rybníka dostává novou tvář, území je postupně zvelebováno, vznikají zde moderní obytné domy a více lidí zde tráví svůj volný čas. A právě proto přistoupil odbor ochrany prostředí MHMP ve spolupráci s firmou Star group Ltd. k revitalizaci části území mezi Rokytkou a náhonem na Kejřův mlýn.

Rozsáhlá revitalizace je rozdělena do několika etap, z nichž každá je zaměřena na jinou část území.

V průběhu první etapy, která probíhala na jaře 2012, byla z celého území odstraněna náletová vegetace, až na pěkné vzrostlé stromy stojící podél Rokytky a náhonu. Z území se odstranily černé skládky, část plochy nejblíže k Hořejšímu rybníku byla urovnána a překryta úrodným sedimentem z Hořejšího rybníka a vše bylo oseto trávou. Dnes se zde nachází zelená vyvýšená louka, kam chodívají lidé z okolí na pikniky a hry s dětmi.

O několik měsíců později získalo novou tvář koryto Rokytky, které bylo v této části zpevněno do betonového lichoběžníku. Betonové opevnění bylo odstraněno a nahrazeno těžkou balvanitou rovnaninou. V jedné z částí byl břeh upraven pro ledňáčka, kterého můžeme při procházkách podél Rokytky s trochou štěstí i spatřit.

Projekt revitalizace však ještě nekončí. Začátkem července tohoto roku zde byla zahájena poslední etapa revitalizace, a to výstavba zcela nového pražského rybníka. Rybník ponese jméno významného pražského vodohospodáře - Polifkův rybník.

Nový rybník o velikosti 1 470 m2 vznikne částečně na místě, kde stával původní malý bazén a voda do něj bude přitékat z náhonu na Kejřův mlýn. Kolem rybníka povedou nové mlatové cesty doplněné lavičkami a vysadí se zde zeleň z našich původních druhů.

Realizaci provádí městská organizace Lesy hl. m. Prahy.