Libocký rybník po výlovuNa základě historických map a zákresů se odhaduje založení Libockého rybníka zhruba na konec 18. století. Rybník byl postaven jako průtočný na Litovickém potoce. Původně byl nazýván "Markitskej panskej rybník", později se začal používat název Libocký podle stejnojmenné obce. Historicky rybník byl, a nadále je, zdrojem vody pro vodovod Pražského hradu, kde je voda využívána zejména k závlahám. Voda je z rybníka odebírána odběrným objektem umístěným v severovýchodní části hráze. V minulosti byla voda na Pražský hrad vedena systémem otevřených příkopů a trub, v současné době je již celý vodovod veden pod zemí.

V roce 1963 byl rekonstruován odběrný objekt pro hradní vodovod a jeho dílčí úpravy byly do dnešní podoby provedeny v 2. polovině 90. let minulého století při úpravě rybníka.

V roce 1987 byla provedena celková rekonstrukce rybníka. Rybník byl odbahněn a hráz byla opevněna polovegetačními tvárnicemi. Aby se rybník nezanášel sedimenty z potoka, byl přestavěn z průtočného na boční (tedy napájený zatrubněným náhonem). Úpravám neunikl ani Litovický potok, který byl napřímen, jeho koryto bylo prohloubeno a opevněno tak, jak ho vidíme dodnes.

V současné době je rybník zanesen cca 4 000 m3 sedimentu. Rybník byl vypuštěn a sloven již na podzim 2016, aby došlo k jeho vymrznutí a ozdravení celého rybničního ekosystému. V dubnu započaly práce na samotném odbahnění. Důležitými přípravnými pracemi je nastružkování sedimentu, aby došlo k jeho rychlejšímu odvodnění. Po vyschnutí se sediment upraví do hromad a odveze na rekultivaci. Odvoz bude prováděn až v letních měsících, aby nedocházelo ke znečišťování okolních komunikací.

Součástí prací bude i úprava loviště a kádiště pro potřeby výlovů a oprava nátokového objektu.

Rybník bude opět napuštěn na podzim 2017.


Stavba: Odbahnění Libockého rybníka
Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Zástupce investora: Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817), Ing. Josef Šlinger (tel.: 236 005 818)
Projektant: Ing. Cyril Mikyška
Generální dodavatel: Lesy hl. m. Prahy, středisko Vodní toky
Zástupce generálního dodavatele: Ing. Ondřej Palička (tel.: 777 719 005)
Stavbyvedoucí: Ing. Radek Šimonic, www.lesypraha.cz
Doba realizace: březen 2017 − srpen 2017