Historický vodojem a vodovod v ulici Na Pomezí sloužil kdysi jako zdroj vody pro Jinonický zámek a soustavu Jinonických rybníků (Panský, Jinonický a Butovický). V průběhu let však přestal fungovat a voda už do rybníků nepřitékala. Vidoule byla navíc masivně zastavěna a její rozsáhlé zpevněné plochy nyní vodě neumožňují, aby se přirozeně vsákla do podzemních vrstev. Voda tak odtéká do dešťových kanalizací, které ji odvádí mimo potok i rybníky.

Koncem roku 2015 byl Jinonický vodovod opět obnoven. Voda z vodojemu na Vidouli je nyní svedena novým potrubím do prostoru zeleného pásu u ulice Schwarzenberská. V letošním roce bude projekt pokračovat. Na výstavbu uzavřené části Jinonického vodovodu naváže druhá etapa projektu, která řeší úpravu otevřeného koryta Jinonického potoka. Nové otevřené koryto Jinonického potoka je navrženo v trase stávající odvodňovací strouhy vedené středem zeleného pásu. Tato strouha, která vede až do Panského rybníka, má podobu mělkého, kamenem zpevněného průlehu.

Nově navržené koryto bude v zásadě respektovat trasu stávajícího kamenitého průlehu, ale zvlní se jednotlivými na sebe navazujícími meandry. Dno utěsní jílovitá zemina a stabilizuje pohoz z místního kamene.

Zrevitalizovaný Jinonický potok se stane důležitým zdrojem vody pro soustavu Jinonických rybníků.

Veškeré práce budou ukončeny do 30. 6. 2016.


Investor: OCP MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Generální dodavatel: Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, Praha 10


odvodnění v přírodních podmínkách a v urbanizovaném prostředí

V přírodních podmínkách dochází k přirozenému zadržování vody v krajině. Voda sytí prameny, potoky i rybníky a neškodně protéká krajinou.

V urbanizovaném území je snaha vodu co nejrychleji odvést dešťovými kanalizacemi do vodního toku. V bezdeštném období pak krajina vysychá a při deštích je sužována povodněmi.


Další informace a fotografické přílohy na stránkách Pražská příroda