Práce začaly na zatrubněných úsecích pod komunikacemi, následovat bude výstavba nového koryta potoka.

Potok Brusnice zůstává na své cestě od pramene k Vltavě po většinu času skrytý v zatrubnění a jen místy vystupuje na povrch. Poprvé ho můžeme spatřit u pramene Vojtěška, odkud je veden pod zemí až do rybníka Velká Markéta. V této části je do potoka také zaústěn důmyslný systém odvodnění Břevnovského kláštera. Poté potok protéká parkem a před parkovištěm v ulici Anastázova mizí opět pod zemí. Na povrch se dostává až u rybníka Kajetánka. Dále protéká rybníky Vincentinum, Šlajferka a Kuklík, kde znovu mizí pod zemí. Na povrch vystupuje v parku Maxe van der Stoela, kde protéká rybníkem Šance a napájí umělý potok. Zde jsou do Brusnice zaústěny drenážní vody z tunelového komplexu Blanka. Dále potok pokračuje skrze bývalé městské hradby, uvnitř kterých vede chodba, jež tvoří podzemní cestu Brusnice. V minulosti zde bylo stavidlo, díky jehož uzavření vznikal před hradbami rybník, který znemožňoval dobyvatelům proniknout do města. Nejdelší otevřený úsek Brusnice je pak v Jelením příkopu na Pražském hradě. U Chotkovy ulice potok opět mizí pod zemí. Pod Chotkovou ulicí a ulicí U Bruských kasáren byl potok zaklenut již v roce 1905 a do Vltavy byl vyústěn u bývalé Občanské plovárny.

Zatrubnění potoka podél ulice Patočkova je již delší dobu ve velmi špatném stavu, a proto jsme zadali projekt „Revitalizace Brusnice - řešení havarijního zatrubnění toku". Tento projekt řeší zatrubněný úsek toku mezi ulicí U Dělnického cvičiště a stávajícím jímacím objektem u parku Kajetánka, který se nachází v havarijním stavu.

Mapa revitalizace:
Revitalizace potoka Brusnice, mapa

Průzkumy potrubí ukázaly, že rekonstrukce potoka je v podstatě nerealizovatelná, a proto bylo rozhodnuto, že nově bude tok veden otevřeným korytem. Projekt byl konzultován
s vedením ZŠ J. A. Komenského a zástupci odboru dopravy a životního prostředí MČ Praha 6, kteří spravují zelené plochy, jichž se stavba dotýká, a zároveň byla zohledněna i budoucí výstavba Břevnovské radiály. Koryto potoka bylo navrženo tak, aby mělo co nejpřirozenější charakter. Bude se jednat o nepříliš hlubokou strouhu s jílovitým nepropustným dnem vysypaným štěrkem a zpevněným kameny. Stavba bude prováděna co nejšetrněji s ohledem na okolní prostředí, s velkým podílem ručních prací. Podchod pod ulicí Radimova bude proveden bezvýkopovou technologií.

Trasování je navrženo tak, aby se zabránilo kácení hodnotných dřevin. K odstranění jsou navrženy pouze poškozené stromy, náletové dřeviny a stromy s minimální sadovnickou hodnotou. Po dokončení stavby je počítáno s náhradní výsadbou dřevin vhodných pro břehový doprovod.

Realizací této stavby by měl vzniknout významný krajinný prvek, který bude mít pozitivní vliv na okolní prostředí. Podobnou akci prováděl v roce 2015 odbor ochrany prostředí MHMP v Řepích, kde se po několika desítkách let vrátil Řepský potok na povrch terénu.

Fotografie z probíhajících prací i ukázky revitalizace Řepského potoka si můžete prohlédnout ve fotogalerii na stránkách Pražská příroda.


Investor:
Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP
Jungmannova 35, Praha 1
Zástupci investora:
Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817)
Ing. Josef Šlinger (tel.: 236 005 818)
voda@praha-priroda.cz

Projektant:
Ing. Jiří Hybášek

Generální Dodavatel:
Lesy hl. m. Prahy ‒ středisko Vodní toky
Práčská 1885, Praha 10
Vedoucí střediska:
Ing. Ondřej Palička (tel.: 272 081 811)
Stavbyvedoucí: Vladimír Denis
www.lesypraha.cz

Dodavatel zatrubněných částí:
Speeddrill, s.r.o.

Doba realizace: červenec 2017 − září 2017