V 60. letech 20. století proběhlo v této oblasti masivní zaklenutí Litovicko-Šáreckého potoka od Ruzyňské věznice až k Oboře Hvězda. Důvodem byla snaha tehdejšího správce o zlepšení kvality vody v potoce pro koupaliště Džbán. Bohužel kromě degradace potoka na kanalizační stoku bez jakéhokoli života, snížení estetické a ekologické funkce a omezení samočistící schopnosti potoka došlo i k výraznému zmenšení kapacity koryta. Okolní zástavba se tak dostala do aktivní zóny záplavového území a je ohrožena již dvacetiletou vodou.

Revitalizace potoka je rozdělena na dvě části. V prvním otevřeném úseku bude vybouráno původní betonové opevnění koryta a nahradí ho těžká balvanitá rovnaninou. Koryto se rozšíří a svahy budou zpozvolněny. Stejná úprava byla provedena již v roce 2010 podél Obory Hvězda a následně nad Ruzyňskou věznicí.

Druhá část spočívá v otevření a zejména zkapacitnění zakryté části potoka mezi zástavbou. Betonové zaklenutí bude zcela odstraněno a břehy stabilizují železobetonové zdi s kamenným obkladem. Na záhlaví zdí bude provedeno nové oplocení sousedních nemovitostí. Dno potoka bude přírodní se stabilizačními kamennými prahy.

Revitalizace zvýší kapacitu koryta i ekologické a samočistící funkce vodního toku. Na Račickou ulici naváže nová ocelová lávka, stejná jako je u vstupu do Obory Hvězda.

V příštím roce budou práce pokračovat v dalším úseku nad Oborou Hvězda.


Stavba: Otevření a revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka při ulicích Statenická - Račická
Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Zástupce investora: Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817), Ing. Josef Šlinger (tel: 236 005 818)
Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy, Walco CZ s.r.o.
Projektant: Ing. Jiří Hybášek
Doba realizace: září 2018 – prosinec 2018