Kompletní přestavbou projde jak samotný domeček s měřidly, tak koryto potoka v okolí stanice. Úprava koryta je důležitá proto, aby naměřené hodnoty byly co nejpřesnější. Získaná data zpracovává Český hydrometeorologický ústav a organizace Lesy hl. m. Prahy, která podle nich řídí odpouštění nádrže Jiviny.

Data z limnigrafické stanice jsou k dispozici na webových stránkách ČHMÚ nebo na mobilní aplikaci Průtoky Praha.


Stavba: Oprava limnigrafické stanice Jiviny
Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Zástupce investora: Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817), Ing. Josef Šlinger (tel: 236 005 818)
Dodavatel: Vodní stavby s.r.o.
Doba realizace: srpen 2018 – listopad 2018