Stromy budou vysazeny například k revitalizované Brusnici na Břevnově, kolem rybníka Kotlářka v Košířích, Libockého rybníka, podél Říčanky v Dubči, u Nebušického potoka a retenční nádrže Interlov v Michli. Celkem přibude k pražským potokům a nádržím více než 170 stromů. Sázet se budou tak, aby na každé lokalitě bylo co možná nejvíce druhů našich původních dřevin, jako jsou vrby, olše, javory, jasany, střemchy, duby a jilmy. Druhově bohatý břehový doprovod nejen lépe vypadá, ale i snáze odolává chorobám a škůdcům a z dlouhodobého pohledu se dá i postupně obměňovat.

V minulosti se podél potoků a řek často vysazovaly jednodruhové a stejnověké aleje z topolů nebo vrb, které ale v současné době dožívají. Podobný problém představují i jednodruhové porosty olší, které často podléhají houbovým chorobám. Při obnově těchto porostů se břehy náhle ocitají bez vzrostlé zeleně a zůstávají takřka holé, než se nové výsadby rozkošatí.

Všechny výsadby dřevin proběhnou v dubnu a v první polovině května. Následovat je budou výsadby mokřadních a vodních rostlin, takže v létě už bude břehový doprovod zrevitalizovaných lokalit kompletní. 

Pro odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy budou výsadby dřevin provádět Lesy hl. m. Prahy.