Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 135
Předchozí | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Další
 • 27. 1. 2011 Ochranné pásmo vodního zdroje Praha - Podolí I. a II. stupně
  Dne 22. 12. 2010 nabylo právní moci rozhodnutí odboru ochrany prostředí MHMP ze dne 26.8.2009, kterým došlo ke změně ochranného pásma vodního zdroje Praha - Podolí I. a II. stupně.
 • 4. 10. 2010 Plán výlovů rybníků hl.m. Prahy, podzim 2010
  Obdobně jako v uplynulých letech proběhne během října a listopadu v Praze tradiční podzimní výlov rybníků.
 • 17. 9. 2010 výstava fotografií Voda v Praze
  Výstava je umístěna v budově Magistrátu hl.m. Prahy v Jungmannově ulici a potrvá do konce září 2010
 • 2. 7. 2010 Odbahnění a revitalizace vodního díla Hostivař
  Projekt odbahnění VD Hostivař vznikl na základě skutečnosti, že horní část přehradní nádrže je zanesena bahnem. Výška sedimentu se v nátokové části pohybuje od 0,5 do 1 m. Projekt odbahnění řeší vyčištění celé plochy dna od přeronové hrázky po hráz. Po padesáti letech dojde znovu k obnažení původního údolí a koryta Botiče. Součástí projektu jsou i některé revitalizační prvky.
 • 4. 6. 2010 Plány oblastí povodí - konečné návrhy
  17.12. 2009 schválilo Zastupitelstvo hl.m. Prahy usnesením č. 32/66 konečné návrhy plánů oblastí povodí Dolní Vltavy, Berounky a Horního a středního Labe.
 • 24. 3. 2010 Revitalizace Hamerského rybníka
  Hamerský rybník v Praze 10 Záběhlicích byl založen roku 1770, kdy byly zřízeny měděné hamry. Při odbahňování rybníka v únoru 1960 byly na dně nalezeny pozůstatky záběhlické královské tvrze Václava IV. Cílem stavby byla celková revitalizace Hamerského rybníka, která spočívá v odbahnění, opravě objektů a opevnění rybníka, opravě ostrova, výstavbě nového ptačího ostrova a výstavbě litorálního pásma.
 • 24. 3. 2010 Botič – náprava povodňových škod u Kozinova náměstí
  Náprava povodňových škod na Kozinově náměstí“ je součástí rozsáhlého záměru revitalizace Botiče a protipovodňové ochrany Hostivaře. Záměr úprav spočívá v rozšíření profilu koryta Botiče v inundaci (zátopovém území). Toto rozšíření následně způsobí pokles hladin velkých vod. Vlastní koryto bylo zároveň upraveno do přírodního stavu. „Náprava povodňových škod na Kozinově náměstí“ je první částí tohoto záměru v prostoru bývalého hostivařského brodu.
 • 16. 3. 2010 Světový den vody 2010 - 22. března
  Příležitostí k zamyšlení se nad ochranou a využíváním vody v celosvětovém i místním měřítku je Světový den vody (World Water Day), který byl v roce 1992 vyhlášen Valným shromážděním OSN na 22. březen. Pro letošní rok je zvoleno téma "Čistá voda pro zdravý svět" a koordinátorem je UNEP.
 • 11. 11. 2009 Revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka
  V 60. letech 20. století proběhlo v této oblasti masivní zaklenutí Šáreckého potoka pod Ruzyňskou věznicí a dále až k oboře Hvězda. Toto zaklenutí Šáreckého potoka zcela degradovalo tento významný pražský potok na stoku bez jakéhokoli života a estetické a ekologické funkce. Z toho důvodu odbor ochrany prostředí MHMP zadal projekt na celkovou revitalizaci o odkrytí Litovicko-Šáreckého potoka podél obory Hvězda.
 • 13. 8. 2009 Revitalizace nádrže Hájecký
  Retenční nádrž R1 Hájecký je průtočná nádrž napájená vodou z Hájeckého potoka a dešťovou kanalizací z Jižního Města. V současné době je retenční nádrž R1 Hájecký využívána především k zachycování nárazových srážek na území Jižního Města - Háje. Cílem revitalizace je zlepšení funkce nádrže a navýšení provozního objemu. Tyto úpravy zlepší nejen kvalitu vytékající vody, ale zajistí také možné zachycování splavenin. Zlepší se tak celková retenční a protipovodňová funkce nádrže. Nádrž bude v rámci revitalizace upravena tak, aby poskytovala maximální prostor pro rozvoj vodních živočichů a rostlinných společenstev - dojde tak k vytvoření významného krajinného prvku s ekologickou funkcí.
Celkový počet: nejméně 135
Předchozí | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Další