Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 135
Předchozí | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další
 • 14. 3. 2014 Revitalizace Nebušického rybníka
  Nebušický rybník byl založen po roce 1938 zřejmě někdy za druhé světové války jako zdroj vody pro případ požáru. Od té doby fungoval jako požární nádrž dodnes. Podle typu opevnění musela být provedena úprava rybníka někdy v šedesátých letech 20. století. Další úprava byla provedena v devadesátých letech, kdy byl rybník odbahněn, ale k celkové opravě rybníka nakonec nedošlo. Rybník tak dále chátral. V roce 2013 získalo rybník hl. m. Praha a rybník byl zařazen do celopražského projektu Obnova a revitalizace pražských nádrží.
 • 6. 3. 2014 Povodně v Praze
  Stručný přehled nejvýznamnějších povodňových událostí na území hlavního města Prahy, povodně v novodobé historii a koncepce protipovodňové ochrany zajišťované městem.
 • 5. 3. 2014 Havárie na území hlavního města Prahy podle znění vodního zákona
  Za havárii je podle znění vodního zákona považována událost, v jejímž důsledku může dojít k ohrožení nebo zhoršení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Obvykle se jedná o úniky závadných látek, které způsobí znečištění vodních toků, rybníků, kanalizace, podzemní vody či zeminy, nebo mohou tyto recipienty ohrozit. Příčinou znečištění jsou zejména dopravní nehody, závady na motorových vozidlech a provozních mechanizmech, úniky ropných látek při stavebních pracech, úniky závadných látek z přepravních obalů, úniky závadných látek z nelegálních skládek, úniky ropných látek při jejich krádežích z provozních nádrží automobilů, úniky závadných látek do vodních toků z lodí nebo z dešťových stok. Dalšími možnostmi vzniku kontaminace jsou průmyslové havárie, závady na zařízeních nebo skladovacích nádržích či neodborná manipulace se závadnými látkami.
 • 3. 3. 2014 Revitalizace a odbahnění rybníka Homolka v Milíčovském lese
  Revitalizace rybníka Homolka vycházela špatného stavu rybníka, který byl zabahněn, bezpečnostní přeliv a vypouštěcí zařízení bylo poškozeno a hráz protékala. Úpravy proběhly v období podziom 2012 - jaro 2013.
 • 3. 3. 2014 Revitalizace koryta Rokytky v okolí Hořejšího rybníka
  V rámci revitalizace tohoto úseku Rokytky bylo provedeno odstranění zbytků již nefunkčního Jermářova jezu a doprovodných betonových konstrukcí a výškový rozdíl koryta nad a pod jezem byl vyřešen balvanitým skluzem. Balvanitý skluz nahradil i původní stupeň na nátoku do rybníka. Oba skluzy jsou migračně prostupné pro ryby vyskytující se v Rokytce. Revitalizace proběhla v období září 2012 - prosinec 2013.
 • 8. 3. 2013 Mezinárodní rok vodní spolupráce 2013
  Na konci roku 2010 Valné shromážděné OSN vyhlásilo rok 2013 Mezinárodním rokem vodní spolupráce. Tomuto tématu budou věnovány i každoroční oslavy Světového dne vody připadajícího na 22. březen.
 • 13. 3. 2012 Revitalizace retenční nádrže R6 Chodovecký
  V souvislosti s výstavbou Jižního Města byla v polovině sedmdesátých let budována soustava retenčních nádrží na Chodoveckém potoce. Nádrže byly uvedeny do provozu v druhé polovině sedmdesátých let. Zhoršující se stav betonových konstrukcí nádrže vyvolal potřebu rekonstrukce celé nádrže.
 • 9. 3. 2012 Revitalizace retenční nádrže Říčanka
  Protože retenční nádrž byla postavena jako čistě technické vodní dílo, což je patrné zejména na monstrózních betonových objektech nádrže, nebylo řešeno její zapojení do okolní krajiny. Časem sice došlo k částečnému zpřírodnění a zapojení do okolí, ale i tak nádrž nesplňuje současné požadavky na vodní plochy v Praze.
 • 2. 3. 2012 Revitalizace Hořejšího rybníka
  V rámci revitalizace Hořejšího rybníka a přilehlé části Rokytky bude provedeno odtěžení 25 000 m3 sedimentu. Poškozené betonové opevnění břehů bude v celé délce odstraněno a nahrazeno těžkým kamenným záhozem.
 • 8. 2. 2012 Revitalizace rybníků Jordán a Sladkovský
  Rybník Sladkovský, menší z obou rybníků je historickým rybníkem, který je zanesen již na mapách z roku 1848. Větší rybník Jordán byl vybudován v 60. letech dvacátého století na přítoku Kunratického potoka. Od té doby nebyla na rybnících prováděna žádná údržba a rybníky postupně chátraly. V rámci celkové revitalizace budou oba rybníky postupně odbahněny, břehy budou na několika místech zpozvolněny a budou opraveny hráze a vypouštěcí zařízení. Oba rybníky dostanou nové dřevěné požeráky a hráze budou opevněny kamennou dlažbou uloženou do štěrku.
Celkový počet: nejméně 135
Předchozí | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další