Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 134
Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 12. 8. 2016 Odbahnění a revitalizace Biologického rybníka v Horních Počernicích
  Biologický rybník získalo v roce 2016 hl. m. Praha od městské části Horní Počernice a vzhledem k jeho špatnému stavu a silnému zabahnění byl rybník ihned zařazen do projektu "Obnova a revitalizace pražských nádrží". Na základě provedeného zaměření bylo zjištěno, že rybník je zanesen cca 15 000 m3 sedimentu. Projekt celkové revitalizace rybníka a okolí řeší odbahnění, které bude provedeno v září 2016 - květen 2017 a následně komplexní rekonstrukci rybníka.
 • 12. 8. 2016 Revitalizace Sedleckého údolí - úprava bývalého Sedleckého potoka
  Sedlecké údolí bylo ještě nedávno zapomenutou a téměř neprostupnou částí pražské zeleně. V posledních letech se ale toto území začíná zásadně měnit. Pracovníci odboru ochrany prostředí zde postupně vytvářejí rozmanitou krajinu, kde se střídají lesy, louky, sady a romantická zákoutí.
 • 9. 6. 2016 Odbahnění a rekonstrukce retenční nádrže Nebušice je před dokončením
  V březnu 2015 zahájil odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy odbahnění retenční nádrže, Po dokončení odbahnění projde nádrž Nebušice kompletní rekonstrukcí, v rámci které se opraví bezpečnostní přeliv a odstraní se původní gabionové opevnění. Toto poškozené opevnění nahradí balvanitá rovnanina přírodního vzhledu. Celou akci zakončí výsadby stromů v západní části nádrže. Veškeré práci budou dokončeny do konce června 2016, kdy bude nádrž opět napuštěna a k dispozici jak vodním živočichům, tak i všem návštěvníkům této lokality.
 • 18. 5. 2016 Revitalizace Jinonického potoka pokračuje
  V roce 2016 pokračuje revitalizace Jinonického potoka druhou etapou projektu, která řeší úpravu otevřeného koryta Jinonického potoka. Zrevitalizovaný Jinonický potok se stane důležitým zdrojem vody pro soustavu Jinonických rybníků. Práce budou ukončeny do 30. 6. 2016.
 • 26. 11. 2015 Revitalizace Čihadla II
  Revitalizace Svépravického potoka navazuje na úpravy provedené v roce 2008 a týká se území mezi suchým poldrem Čihadla, rybníkem V Pískovně a Matiňákem. Její hlavní částí, která byla dokončena v říjnu 2015, je úprava původně narovnaného Svépravického potoka, který zde spíše připomínal odvodňovací kanál než potok.
 • 26. 11. 2015 Krajinářské úpravy okolí RN Slatina 2015
  Úpravy zeleného pásu v okolí nádrže probíhaly v období únor - říjen 2015 a zvýšily ekologickou a krajinotvornou hodnotu území a zároveň usměrnily a rozvinuly jeho rekreační potenciál.
 • 26. 11. 2015 Revitalizace Hostavického potoka v Dolních Počernicích
  Během období března až října 2015 byla provedena revitalizace Hostavického potoka v Dolních Počernicích. Cílem revitalizace bylo začlenit vodní tok do okolní zeleně a zvýšit tak ekologický, estetický a rekreační potenciál území.
 • 10. 11. 2015 Revitalizace v Hloubětíně se blíží do finále - vznikne zde nový pražský rybník
  Okolí Hořejšího rybníka získává v posledních letech novou tvář, území je postupně zvelebováno, vznikají zde moderní obytné domy a více lidí zde tráví svůj volný čas. Proto přistoupil odbor ochrany prostředí MHMP ve spolupráci s firmou Star group Ltd. k revitalizaci části území mezi Rokytkou a náhonem na Kejřův mlýn. Rozsáhlá revitalizace byla rozdělena do několika etap, z nichž každá je zaměřena na jinou část území. Začátkem července 2015 zde byla zahájena poslední etapa revitalizace, a to výstavba nového pražského rybníka.
 • 21. 8. 2015 Zvětšení retenční kapacity suchého poldru Čihadla
  V rámci realizace protipovodňových opatření na Rokytce byly v letošním roce zahájeny práce na odstranění objektů kynologického cvičiště a likvidaci navážky. Po odstranění navážky budou práce pokračovat vybudováním malé vodní plochy napájené vodou ze Svépravického potoka.
 • 26. 6. 2015 Revitalizace rybníka Vincentinum
  Revitalizace břevnovského rybníka Vincentinum, který se nachází na potoce Brusnice, bude zahájena V červnu 2015. V současné době se rybník nachází v havarijním stavu. Součástí prací bude celkové odbahnění rybníka a další práce, které povedou ke zvýšení ekologické a estetické hodnoty celého území. Realizace prací je naplánována na období červen 2015 − listopad 2015.
Celkový počet: nejméně 134
Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další