/zpráva z 29. jednání Rady hl. m. Prahy 30. srpna 2018/

Jde o území celoměstského významu (cca 1 300 ha) s velkými krajinářskými i ekonomickými hodnotami, které je rozděleno mezi pět městských částí a město Černošice. Půda je zde vlastněna množstvím soukromých vlastníků. Jednotlivé subjekty mají často protichůdné zájmy, absence sdílené zodpovědnosti vede k nadměrnému využívání území a k postupnému znehodnocování krajiny.

„Příměstský park Soutok vznikne v místě, kde se slévá Berounka s Vltavou. V budoucnu se zde plánuje vybudování parkoviště, vyhlídkové terasy, plovoucí sauny, informačního boxu, cyklostezky, ale i zajištění služeb pro Pražany a návštěvníky hlavního města Prahy,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Příměstský park Soutok (PP Soutok) by měl plnit funkci poskytování a rozvoje ekosystémových služeb a měl by dát nezastavěné příměstské krajině šanci, aby se stala součástí života místních obyvatel i ostatních Pražanů. Důležitým cílem je také nalezení způsobu, jak učinit budoucí správu parku trvale udržitelnou tak, aby se území i do budoucna vyváženě rozvíjelo. PP Soutok respektuje vlastnická práva majitelů a potřebu ekonomické udržitelnosti a rentability správy jejich soukromého majetku. Zakládání a správa příměstských parků je také jedním z důležitých opatření Radou hl. m. schválené Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu.

Všechny podklady pořízené pro Projekt Soutok jsou k dispozici na: http://soutok.iprpraha.cz.