UPOZORNĚNÍ!

V rámci rekonstrukce teplovodu v Královské oboře Stromovka proběhne ve čtvrtek 17. 3. 2016 uzavírka mostu přes buštěhradskou dráhu od 8hod do 17hod. Děkujeme za pochopení.


V průběhu roku 2016 bude provedena celková rekonstrukce teplovodu a zároveň komplexní rekonstrukce zpevněných povrchů, odvodnění, obnova stromořadí podél komunikace, realizace nového mobiliáře a veřejného osvětlení.

Jedná se o sdruženou investici MHMP OCP a Pražské Teplárenské a.s.

Cílem této sdružené investice je celková rekonstrukce parkové komunikace v celkové délce zhruba 600 m a průměrné šířce 10,5 m  včetně technických prvků a stromořadí, která bude v části profilu v celé délce mezi ulicemi Oveneckou a U Výstaviště vybourána při opravě horkovodu. Stavba zahrnuje obnovu stromořadí a pěšího propojení včetně stavebních doplňků, povrchů komunikací, laviček, odvodnění a veřejného osvětlení v celém průběhu trasy.

V druhé polovině března bude na základě znaleckého posudku a rozhodnutí o kácení orgánů ochrany přírody a památkové péče odstraněno 23 ks stromů ve stávajícím stromořadí.
Na podzim 2016, po dokončení celkové rekonstrukce komunikace, bude provedena obnova stávajícího stromořadí dle zpracované koncepční projektové dokumentace na „Kompletní rekonstrukci komunikace Výstaviště - Ovenecká" - atelier A05. Bude vysazeno 23 ks nových vzrostlých alejových stromů do stávajícího stromořadí. V rámci rekonstrukce komunikace dojde ke zlepšení podmínek pro prokořenitelný prostor stávajících i nových stromů ve stromořadí. U vstupu od ulice Ovenecká bude vysázeno 1358 ks trvalek a 970 ks cibulovin.

 

Obnova parkové komunikace v lokalitě směřem od Výstaviště

Obnova parkové komunikace v lokalitě nad Buštěhradskou dráhou

Obnova parkové komunikace v lokalitě u vstupu z Ovenecké ulice

 


Realizací veřejné zakázky se docílí podstatného zlepšení dnes nevyhovující komunikace  a zároveň úspory nákladů při spojené investici do přestavby horkovodu ze strany Pražské teplárenské a.s. a do parkové komunikace a vybavenosti ze strany OCP MHMP.

Rozsah opravy komunikace Výstaviště-Ovenecká - mapa:
Stromovka 2016, Rozsah opravy komunikace Výstaviště-Ovenecká - mapa


Práce budou prováděny následujícím postupem:

Výstaviště – most přes buštěhradskou dráhu:

Pražská teplárenská a.s. (PT) zahájí rekonstrukci teplovodu v prvním úseku komunikace od Výstaviště k viaduktu (mostu přes Buštěhradskou dráhu). PT vybourá celý povrch komunikace do hloubky min. 300 mm a provede rekonstrukci tepelného zařízení. Úsek bude uzavřen na celé ploše komunikace. Po celou dobu stavby PT zůstane otevřen pro pěší a pro nezbytný provoz vozidel prostor stávajícího chodníku podél stromořadí. Rekonstrukce teplovodu bude ukončena řádně zhutněným zásypem rýhy po rekonstrukci teplovodu do úrovně odstraněných vrstev vozovky. Poté stavbu dokončí MHMP vybudováním nových kompletních konstrukčních vrstev vč. povrchu komunikace, nového mobiliáře, sadových úprav a veřejného osvětlení vč. rekonstrukce chodníků.

Most přes buštěhradskou dráhu – Ovenecká:

Druhý úsek komunikace od viaduktu (mostu přes Buštěhradskou dráhu) k nástupu z ul. Ovenecká, bude zahájen po dokončení prvního úseku PT. PT vybourá celý povrch  vozovky a provede rekonstrukci tepelného zařízení. Poté stavbu dokončí MHMP vybudováním nových kompletních konstrukčních vrstev vč. povrchu vozovky, nového mobiliáře, sadových úprav a veřejného osvětlení vč. rekonstrukce chodníků. I zde bude zachován po dobu výstavby teplovodu provoz v severní části cesty – v prostoru chodníku.

Nástup z ulice Ovenecká

Prostranství plochy u vstupu do parku z ulice Ovenecké bude rekonstruováno následujícím způsobem : PT odstraní stávající kryt plochy v tloušťce min. 300 mm – v celé ploše.
Bude ponechána vždy část plochy pro provoz pěších směrem k ponechanému chodníku a tato ponechaná část bude vybourána po ukončení rekonstrukce teplovodu v daném místě.
Zajištění pěšího provozu během rekonstrukce parkové cesty, bude řešeno dočasnou úpravou do doby zřízení finální části zpevnění plochy u vstupu (v rámci rekonstrukce parkové komunikace.

Prostup teplovodu přes dětské hřiště Kaštánek:

10.3. - 30.3. 2016 provede PT nezbytné napojení teplovodu přes DH Kaštánek v termínu mimo hlavní sezónu provozu dětského hřiště.

Prostup teplovodu z ulice Nad Královskou oborou k ruskému velvyslanectví:

květen 2016

 


Harmonogram prací v roce 2016:

 
leden/únor Pražská teplárenská (PT) - zahájení stavby prvního úseku komunikace od Výstaviště k viaduktu.
únor/březen PT dokončení prvního úseku vč. vybourání celého povrchu komunikace do hloubky min. 300 mm v tomto úseku.
duben/květen MHMP zahájení dokončení stavby prvního úseku realizací kompletních konstrukčních vrstev vozovky.
březen/duben PT realizace druhého úseku od viaduktu k nástupu z ul. Ovenecká, vybourání celého povrchu komunikace do hloubky min. 300 mm, uzavírka celého úseku s výjimkou chodníku. 
květen PT realizace prostranství nástupu z ul. Ovenecká, vybourání povrchu celého prostranství do hloubky min. 300 mm, rekonstrukce teplovodu, dokončení celé stavby PT.
Zachování pěšího provozu.
květen/červen MHMP zahájení kompletního dokončení druhého úseku realizací kompletních konstrukčních vrstev vozovky
červen/červenec MHMP– zahájení rekonstrukce chodníků v obou úsecích, sadové úpravy,
říjen/listopad MHMP dokončení stavby mobiliář, opěrné zdi, veřejné osvětlení, pítko, drobná architektura - včetně prostranství nástupu od ul. Ovenecká, sadové úpravy

Konkrétní úseky a termíny viz nejaktuálnější zákres do mapy od Pražské teplárenské a.s.