Do finální fáze se blíží projekty na „Rekonstrukci cesty podél Malé říčky“ (1) a projekt na „Rekonstrukci cestní sítě a schodiště u bývalého bubenečského nádraží až ke vstupu od Gotthardské brány“ (2).

Dále je zpracováván projekt „Rekonstrukce čtyř schodišť mezi restaurací Vozovna a dětským hřištěm Koníček“ (3) vedoucích k Mesceryho silnici. Předpokládaný termín realizací projektů je druhá polovina roku 2018.

V části parku Za drahou je dokončen projekt na „Revitalizaci piknikových míst“ (4). Pilotní realizace piknikového místa se předpokládá na podzim 2018.

Na finální dokončení je připraven projekt na „Rekonstrukci parteru s květinovými záhony před Šlechtovou restaurací“ (5). Dokončení projektu musí být koordinováno s připravovaným projektem na revitalizaci Kaštanky (rastru kaštanů vedle Šlechtovky), který je připravován v gesci odboru technické vybavenosti MHMP

Na rok 2018 se připravuje realizace projektu „Obnovy komunikace pro pěší a běžce na hrázi bývalého rybníka včetně doplnění a obnovy veřejného osvětlení, trávníků a mobiliáře“ (6).

Odbor ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP) inicioval odplocení nevyužívaného konce Výstaviště a jeho přičlenění k parku Stromovka. Díky velké podpoře primátorky hl. m. Prahy byla tato část Výstaviště, historicky patřící k parku Stromovka, zpřístupněna návštěvníkům parku Stromovka (bylo odstraněno oplocení). Tato část by měla být nově ve správě OCP MHMP. Z tohoto důvodu je připravováno zpracování „Konceptu začlenění bývalého konce Výstaviště k parku Stromovka“ (A).

V přípravě je dále zadání projektu na „Rekonstrukci komunikace a navazujícího okolí od vstupu z ulice Ovenecká až po Místodržitelský Letohrádek“ (B). Jedná se o druhou etapu projektu, který naváže na projekt rekonstrukce komunikace od Výstaviště ke vstupu z ulice Ovenecká (jednalo se o sdruženou investici opravy teplovodu a celkové rekonstrukce komunikace, mobiliáře a veřejného osvětlení).

Na severních svazích je připravována „Koncepce zpevněných povrchů cest a koncepci odvodnění na severních svazích Stromovky“ a „Koncept návrhu výsadeb na severních svazích“ (C). Nevyhovující stav zpevněných povrchů a odvodnění v této části parku byl podnětem k zadání projektu, který bude podkladem pro realizace rekonstrukcí cestní sítě a odvodnění na severních svažitých partiích parku Stromovka. V návaznosti na aktualizaci dendrologického průzkumu (2016-2017) bude v této části parku zpracován koncept návrhu výsadeb. 

Pro milovníky stromů máme dobrou zprávu. V nově zrekonstruované části parku Stromovka, na dně bývalého rybníka v centrální části Stromovky, a také ve Starém parku a v rámci Psí louky, se připravuje „Pilotní návrh jmenovek pro významné stromy ve Stromovce“. Ke spolupráci byl přizván dendrolog a grafik. Doufáme, že se nám podaří koncem roku 2018 umístit nové zajímavé jmenovky u významných a zajímavých stromů v těchto částech parku.

 

Orientační mapa parku Stromovka - připravované projektové dokumentace v parku