Základní koncepční dokumenty a aktivity města v oblasti ochrany ovzduší

Základním aktuálním koncepčním dokumentem hl.m. Prahy v oblasti ochrany ovzduší je v roce 2016 vydaný Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01 (informace o přípravě dokumentu a dokumenty ke stažení), nahrazující Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha přijaty v roce 2010.
Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, bude nadále aktualizace programů snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší zpracovávat Ministerstvo životního prostředí a vydávat formou opatření obecné povahy. (Pozn.: zpracování programu vydaného v roce 2016 proběhlo v rámci projektu „Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR“, v jehož rámci byly zpracovávány aktualizace programů pro všechny zóny a aglomerace v rámci ČR).

Za účelem implementace PZKO byla Radou hl. města Prahy jmenována pracovní skupina, která průběžně monitoruje plnění jednotlivých dílčích opatření a má za úkol aktivně podporovat jejich realizaci. Na základě získaných informací lze konstatovat, že většina opatření vyplývajících z PZKO jsou průběžně realizována nebo se jejich realizace začíná rozbíhat. Pomalejší postup můžeme očekávat jen u opatření většího rozsahu. Lze předpokládat, že aktivním přístupem města a důsledným dodržováním stanovených opatření se podaří PZKO z velké části realizovat. Důslednou aplikací opatření vyplývajících z Programu zlepšování kvality, která mají potenciál zejména pro snižování emisí tuhých znečišťujících látek, lze snížit výskyt smogových situací v zimním období.

Problematika ochrany ovzduší je dále obsažena v základních strategických a programových dokumentech hl.m. Prahy - ve Strategickém plánu hl.m. Prahy a Programovém prohlášení Rady hl.m. Prahy pro aktuální volební období.

 


  • Vytvořeno 13. října 2016