Dokument vzatý na vědomí (viz usnesení rady HMP č. 0388 ze dne 1.4.2003)

V návaznosti na tento dokument by měly být mj. dále zpracovány a schváleny programy snižování emisí znečišťujících látek a program ke zlepšení kvality ovzduší (viz níže a také viz Programové prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2002 - 2006, část Životní prostředí).

Kontaktní osoba (útvar, organizace) pro podrobnější informace:
 

Dokument je zároveň v kompletní podobě k dispozici na CD-ROM Dloohodobá koncepce ochrany ovzduší na území hl.m. Prahy (vyd. září 2002) - kontakt - Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, odd. ochrany ovzduší


Související dokumenty: