V návaznosti na článek zveřejněný na Portále ŽP k zahájení procesu podepisování smluv s žadateli o kompostér si Vás dovolujeme informovat, že ke dni 26. 11. 2018 byli ze strany odboru ochrany prostředí MHMP obesláni všichni evidovaní žadatelé o kompostér s výzvou, aby se dostavili na Magistrát hl. m. Prahy podepsat smlouvu o následné výpůjčce kompostéru.

K dnešnímu dni bylo podepsáno celkem 1465 smluv.  

Žadatelé, kteří nereagovali na výzvu k podpisu smlouvy zaslanou v minulém období, jsou nyní opětovně kontaktováni e-mailem či přímo telefonicky na telefonní čísla uvedená v jejich žádostech. Tito žadatelé mohou k podpisu smlouvy využít náhradní termíny, a pokud nebudou na výzvu MHMP reagovat, budou jejich žádosti stornovány.
Současně jsou ze strany odboru ochrany prostředí MHMP v tuto chvíli postupně oslovováni i ti žadatelé o kompostér, kteří se do projektu zapojili jako náhradníci.
Do projektu se stále mohou přihlásit ještě další osoby jako náhradníci – zájemci o plastový kompostér o objemu 1 000l, a to vyplněním žádosti a jejím zasláním na adresu: komposter@praha.eu 
Vyplněnou žádost lze zaslat i v listinné podobě na Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, oddělení odpadů, Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1.

Děkujeme Vám všem, kteří jste se zapojili do projektu podpory domácího kompostování v Praze. V rámci tohoto projektu bude v Praze rozdáno všech 1 750 ks kompostérů.


Žádost o kompostér - náhradníci (formát DOC, velikost 519 kB)