Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 30. 11. 2017 (č. usnesení 31/5) vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 229/2014 Sb., obecně závaznou vyhlášku č. 22/2017 Sb. Hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).

S účinností od 1. 8. 2016 došlo na území hl. m. Prahy k rozšíření počtu sbíraných komodit o kovové obaly, jejichž sběr se stal nedílnou součástí systému nakládání s komunálními odpady na území hl. m. Prahy. Součástí zadávacích podmínek otevřeného zadávacího řízení bylo rovněž zapracování tzv. opčního práva na další možné rozšíření počtu celoplošně sbíraných komodit, a to o biologicky rozložitelný odpad. Tyto změny v systému nakládání s komunálními odpady byly tedy jedním z důvodů ke změně vyhlášky o odpadech a k doplnění seznamu sbíraných využitelných složek o nově uvedené komodity.

Obecně závazná vyhláška o odpadech nově výslovně upravuje a stanoví, že původcem veškerého komunálního odpadu předaného fyzickými osobami nepodnikajícími (občany) na místa k tomu vyhláškou určená se stane hl. m. Praha. Uvedené ustanovení reaguje na současnou praxi, kdy se na fungování systému hl. m. Prahy pro nakládání s komunálním odpadem v rámci svých činností podílejí i městské části, ať již provozováním vlastních sběrných dvorů nebo organizováním sběru jednotlivých složek komunálního odpadu (zejména velkoobjemový odpad). Jako původci odpadu jsou však v řadě těchto případů nesprávně uváděny přímo městské části hl. m. Prahy. Vzhledem k tomu, že tento postup není možné ve světle platné legislativy, zejména zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), uplatňovat, je nezbytné tuto skutečnost závazně ukotvit a za původce odpadu pocházejícího od fyzických osob nepodnikajících označit obec.    

Návrh změny obecně závazné vyhlášky o odpadech rovněž nově definuje možnosti zapojení právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání (původců odpadů) do systému svozu komunálního odpadu. V souladu s § 17 odst. 4 zákona o odpadech mohou původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, na základě smlouvy s obcí využít systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obcí zavedený. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu. Deklarovanou změnou hl. m. Praha zamezilo původcům odpadu zapojení do systému obce prostřednictvím „veřejných“ sběrných nádob na využitelné složky odpadů a směsný komunální odpad umístěných v ulicích a na veřejných prostranstvích města. Zapojení do systému obce tedy možné stále je, ale primárně prostřednictvím samostatných sběrných nádob a v případě, že přistavení sběrných nádob v provozovně či prostorách původců odpadu nebude možné, nabízí město alternativu v podobě zavedení pytlového sběru. Metodická podpora k zapojování nových původců byla všem městským částem hl. m. Prahy zaslána dne 23. 11. 2016 a je též k nahlédnutí na: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_firmy/vyuzivani_systemu_mesta_zivnostniky/index.html.

Změnou obecně závazné vyhlášky je rovněž upravena maximální četnost svozu směsného komunálního odpadu, a to až na 7 x týdně. Četnost svozu 7 x týdně je do návrhu vyhlášky doplněna na základě požadavků občanů a nově uzavřená smlouva na zajištění komplexního systému nakládání s komunálními odpady účinná od 1.8.2016 objednání četnosti svozu umožňuje. Zavedení četnosti svozu 7 x týdně u svozu směsného komunálního odpadu do změny vyhlášky je tedy zohledněním reálných potřeb občanů či vlastníků nemovitostí na území hl. m. Prahy.

Na základě připomínek vzešlých z vnějšího připomínkového řízení došlo v obecně závazné vyhlášce rovněž k úpravě podmínek přistavování sběrných nádob na území městských památkových zón z důvodu zajištění čistoty a ochrany památkových hodnot města, přičemž umístění sběrných nádob na místo přistavení v den svozu v nově navrhované úpravě činí maximálně 3 hodiny před a po určené době svozu.

Účinnost nové vyhlášky č. 22/2017 Sb. je od 1.1.2018.


Vyhláška č.22/2017 Sb. ke stažení (formát pdf, vel. 66 kB)