V případě převzetí služby pod správu města je pro vlastníky nemovitostí, kteří již nyní využívají nádobu na bioodpad, cena služby svozu bioodpadu snížena o 50 % oproti cenám spol. Pražské služby, a.s. pro rok 2019.  Ostatní náklady spojené se zajištěním nové služby budou hrazeny z rozpočtu města. Město zároveň navíc umožní vlastníkům nemovitostí objednat si kromě četností svozu 1x za 14 dní i častější odvoz, a to 1x nebo 2x týdně.
Předpokládáme tedy, že vlastníci nemovitosti, kteří si již nyní tuto službu hradí u svozové společnosti, ji budou využívat i nadále ve „zvýhodněném“ obecním režimu. Předně musíme a chceme zdůraznit, že objednání nádoby na bioodpad, nebude pro vlastníka nemovitosti povinné, nádobu na bioodpad si vlastník bude moci pořídit pouze v případě jeho zájmu o novou službu.

Leták - Třídění bioodpadu má cenu

Město tuto službu zlevnilo o 50 % a zachování minimální finanční spoluúčasti vlastníka na nové službě je jistou podobou záruky, že nová služba bude využívána pouze těmi vlastníky, kteří budou mít skutečný zájem rostlinný bioodpad třídit a předávat městu v požadované kvalitě. Primárním zájmem města je získat čistý a kvalitní materiál rostlinného původu, neboť výsledné složení bude mít přímý vliv na způsob, jakým bude s bioodpadem v rámci městského systému dále nakládáno. Pokud bude kvalita vysbíraného bioodpadu dobrá, bude přednostně využíván na kompostárnách v Praze a ve Středočeském kraji.

Pokud máte zájem o podrobnější informace nebo nám chcete zaslat doplňující dotazy k plánovaným změnám, pište nám prosím na adresu: bioodpad@praha.eu

Kde a jak si službu zajistit             
Nejčastější dotazy k vyhlášce
Co je bioodpad


Leták ke kampani podporující svoz bioodpadu v hl. m. Praze - ke stažení (formát PDF, velikost 1,74 MB).