Oddělení odpadů Odboru ochrany prostředí MHMP zajišťuje v této oblasti především koordinaci systému sběru komunálních odpadů v Praze, tj. nakládání se směsným, tříděným, nebezpečným, velkoobjemovým a bioodpadem, testuje novinky formou pilotních projektů, připravuje Plán odpadového hospodářství, zajišťuje návrh příslušné legislativy apod.

 

Agendu v oblasti komunálních odpadů řeší:

 • Ing. Radim Polák - vedoucí oddělení odpadů
   
 • Květuše Vojířová - referentka odpadového hospodářství
  (informace, reklamace svozu, zapojení živnostníků do systému města)
 • Ing. Anna Kulhánková - specialistka odpadového hospodářství
  (sběrné dvory HMP, předcházení vzniku a opětovné využití odpadů)
 • Ing. Lukáš Janda - specialista odpadového hospodářství
  (tříděný a velkoobjemový odpad, podzemní kontejnery)
 • Miloš Cihelka - informatik
  (informační technologie, ekologická výchova)
 • Ing. Markéta Kuběnová - specialistka odpadového hospodářství
  (zpětný odběr, tříděný odpad, náklady komplexního systému nakládání s komunálními odpady)
 • Ing. Anna Tvrdíková - specialistka odpadového hospodářství
  (komunální bioodpady, kompostárny HMP)
 • Ing. Anna Vojtěchová - specialistka odpadového hospodářství
  (komunální bioodpady, kompostárny HMP)
 • Ing. Pavla Ochecová - specialistka odpadového hospodářství
  (nebezpečné odpady, komplexní koordinace a vedení evidence komunálních odpadů v Praze)
 • Mgr. Dagmar Janečková - referentka odpadového hospodářství
  (Plány odpadového hospodářství)