V rámci zachování fungování městské infrastruktury je svoz a sběr komunálního odpadu zajištěn s účinností od dnešního dne následovně:

1) Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
2) Svoz využitelných složek komunálního odpadu (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
3) Sběrné dvory hl . m. Prahy – provoz nepřerušen.  
4) Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci – provoz nepřerušen, provoz probíhá v souladu v nastavenou provozní dobou zařízení,
5) Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – nepřerušena a i nadále probíhá dle schválených harmonogramů přistavení.
6) Svoz nebezpečného odpadu:
            a) Stabilní sběr a svoz NO – probíhá bez omezení,
            b) Mobilní sběr NO – probíhá bez omezení ,
            c) Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.

Upozorňujeme, že zajištění výše uvedených plnění se bude odvíjet od provozních možností jednotlivých dodavatelů. Pokud dojde ke snížení jejich personálních kapacit, může dojít k omezení poskytování některých služeb s tím, že prioritou města bude zajištění služeb, jejichž plnění (zachování) je výslovnou povinnosti města. Pokud u některých dílčích plnění ke změnám dojde, budete o vzniklých omezeních obratem informováni.

Provoz kontaktních center svozových společností:
Od pondělí 26.10. se upravuje provozní doba pro osobní návštěvy klientů následovně:

Pondělí – 8 – 13 hodin
Středa – 13 – 18 hodin

Ve všech prostorách zákaznických centrech je nezbytné dodržovat standardní hygienická opatření – vstup pouze ze zakrytým nosem a ústy, desinfekce rukou při vstupu.
Obchodní zástupci budou nadále klientům k dispozici i mimo provozní dobu určenou pro osobní návštěvy a to prostřednictvím elektronické komunikace.
Provozní doba může být upravena i jinak, např. u kontaktních míst zřízených v rámci budov ÚMČ nebo na základě pokynů vedení jednotlivých společností.  

O dalším vývoji a případných změnách v organizaci svozu komunálního odpadu v Praze Vás budeme průběžně informovat, s ohledem na vývoj situace s koronavirem v ČR.


V případě doplňujících dotazů, prosím kontaktujte oddělení odpadů odboru ochrany prostředí MHMP, tel.: 236 00 42 29.