Jedná se ve zkratce o soubor opatření, zaměřených na udržitelné hospodaření s vodou a zelení v hlavním městě, vytváření a projektování ekologicky šetrných novostaveb a rekonstrukcí budov a komunikace s veřejností s cílem zvýšit informovanost obyvatel hlavního města a zlepšení kvality života.

Návrh strategie a formulář pro zaslání připomínek a námětů jsou k dispozici na adrese:

Praha se k vytvoření vlastní adaptační strategie na klimatickou změnu zavázala v lednu 2016 přistoupením k Mayors Adapt (více o iniciativě a přistoupení Prahy), iniciativě Evropské Unie, jejímž cílem je zapojit města a podpořit je v přizpůsobování se změně klimatu pomocí vytvoření metodiky ucelených kroků v oblasti změny klimatu. Praha tak po vzoru dalších evropských metropolí dala jasně najevo, že jí otázka změny klimatu není lhostejná a přizpůsobení se těmto procesům považuje za klíčové k udržení kvality života a životního prostředí na svém území (viz odkaz na článek o přistoupení).

Dokument, jehož finální schválená verze by měla být zveřejněna nejpozději v lednu 2018, je v současné době ve fázi připomínkování. Návrh strategie je volně dostupný na stránkách IPR. Je rozdělen na analytickou část, pojednávající  o dopadech klimatické změny na Prahu a hodnocení zranitelnosti, a návrhovou část, popisující a konkretizující navržená adaptační opatření.

Práce na adaptační strategii byla rozdělena mezi čtyři základní pracovní skupiny, které pracovaly samostatně na obsahu připravovaného materiálu. „Zelená opatření“ zvyšují podíl přírodě blízkých ploch ve městech, vytváření systémů ekologické stability, navrhují budování zelených střech a fasád, které fungují jako přírodní chlazení budov a zvyšují energetickou efektivnost staveb. „Modrá opatření“ pracují s prvky vodního hospodářství - retenční schopností krajiny, obnovou původních koryt vodních toků, optimalizace využívání dešťové a odpadní vody. „Šedými opatřeními“ můžeme nazvat technické prvky, zateplování budov, protipovodňové hráze, zajišťující lepší hospodaření s energiemi. Čtvrtou skupinou jsou opatření edukativního rázu a systému informovanosti obyvatel prostřednictvím krizového řízení v případě mimořádných událostí.

Příklad "modrých opatření"
(revitalizace Hostavického potoka realizovaná v roce 2015, foto: archiv OCP MHMP)
Revitalizace Hostavického potoka - pohled z ptačí perspektivy (Dolní Počernice)
Příklad "šedých opatření"
(instalovaná mobilní protipovodňová opatření v Praze /Kampa, za Lichtenštejnským palácem/, foto: archiv MHMP)

protipovodňová opatření, ilustrační foto

V listopadu 2016 dále proběhlo sestavení implementační pracovní skupiny, která si klade za úkol získat pro tento dokument potřebnou podporu na všech úrovních pražských institucí, které disponují, nebo by mohly disponovat důležitými nástroji řízení města a aplikace zmíněných opatření (příspěvkových organizací, vlastních odborů Magistrátu hl. m. Prahy, TSK, Dopravní podnik atd.). 

V prosinci proběhlo neméně důležité setkání tvůrců strategie se zástupci městských částí, kde byl další prostor pro připomínky a doplnění dokumentu.

Adaptační strategie má sloužit jako manuál pro všechny výše uvedené zúčastněné aktéry, jak se účinně a efektivně vyrovnat s nastávajícími klimatickými změnami. Jejími strategickými cíli jsou:

  • snížení negativního vlivu extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na zdraví citlivých skupin obyvatel Prahy;
  • snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha a zajištění stabilního vodního režimu na území hl. města Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti;
  • snížení energetické náročnost Prahy;
  • zlepšení připravenosti Prahy v oblasti mimořádných událostí a krizového řízení;
  • příprava podmínek pro environmentální vzdělávání, podpora monitoringu a výzkumu dopadů klimatické změny v Praze.

Zároveň pak tento dokument předkládá mnoho možností jak dosáhnout požadovaného stavu prostřednictvím příkladů dobré praxe.