Stav:

dokument schválený Radou hl. m. Prahy dne 26. června 2018 (viz usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1650 ze dne 26. června 2018).

Hl. m. Praha přijala v roce 2015 závazek vypracovat Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu s termínem do ledna 2018. Tato Strategie byla přijata dne 18. 7. 2017 (více informací o dokumentu a jeho přípravě) s předpokladem návazné přípravy implementačních plánů pro dílčí období platnosti Strategie. Úkolem implementačních plánů je podrobněji rozpracovat jednotlivé kroky, vedoucí k realizaci vybraných adaptačních opatření v jednotlivých navazujících obdobích.

Zadavatel: Hl. m. Praha.

Zpracovatel:

Odbor ochrany prostředí MHMP  ve spolupráci s IPR Praha. Přípravu dílčích dokumentů zajišťovaly externí subjekty a další odborníci (Analytická část Implementačního plánu byla vypracována ve spolupráci s Czech Globe – Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i).

Průběh zpracování, popis dokumentu:

Příprava Implementačního plánu Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu na roky 2018 – 2019 byla zahájena na podzim 2017, v návaznosti na přijetí Adaptační strategie hl. m. Prahy v červenci 2017. Zpracování bylo průběžně konzultováno se zástupci MČ, s odborníky a zainteresovanou veřejností v rámci pořádaných seminářů.

Tento plán podrobněji rozpracovává jednotlivé kroky, vedoucí k realizaci vybraných adaptačních opatření Strategie ve spolupráci se zainteresovanými subjekty hlavního města Prahy a IPR, v období 2018 - 2019. Poměrně krátké časové období implementace bylo zvoleno vzhledem k potřebě doplnit znalostní databázi o území a procesech probíhající klimatické změny a možnostech snižování jejich negativních dopadů. Pro dané časové období bylo navrženo vypracování metodik a postupů, které povedou ke snížení negativních dopadů klimatické změny, a také zahájení a testování pilotních projektů.

Konkrétní navržená adaptační opatření Implementačního plánu 2018 – 2019 (44 projektových karet) jsou rozčleněna na tyto oblasti:

  1. Opatření a projekty pro doplnění znalostí o území a procesech

  2. Vypracování metodik a postupů

  3. Návrh pilotních projektů

V rámci podrobnějšího doplnění podkladů v Analytické části byly mj. zpřesněny a doplněny prostorové analýzy zranitelnosti města vůči hrozbám spojeným s teplotními extrémy, městským tepelným ostrovem a nedostatečným zasakováním srážkové vody, monitorováno prostorové rozložení teploty vzduchu v hl. m. Praze během horkých dní roku 2017, a zpracována analýza expozice populace hl. m. Prahy vůči vlnám horka.

V  části Specifická adaptační opatření a jejich vyhodnocení byla zpracována analýza nákladů a přínosů jednotlivých typů opatření a navržen soubor indikátorů pro monitoring naplňování adaptační strategie.

Návazné aktivity:

V návaznosti na přijetí Implementačního plánu 2018 – 2019 byla zahájena realizace pilotních projektů a zpracování navrhovaných metodik a studií.

V souvislosti s rozšiřováním datové základny a stále propracovanějším upřesňováním potřeb a zejména možností hl. m. Prahy i ostatních zainteresovaných aktérů byl původní soubor 44 projektových karet zrevidován a doplněn. Zhruba polovina původních projektů proběhla či probíhá dle původního harmonogramu, část projektů byla modifikována a část zcela vypuštěna.

Po doplnění znalostní databáze a po vyhodnocení účinnosti realizovaných opatření navazuje příprava dalšího implementačního plánu pro delší časové období, a to pro roky 2020 – 2024, včetně aktualizace původního dokumentu Adaptační strategie s ohledem na potřebu jejího dopracování. Implementační plán pro roky 2020 – 2024 bude zpracován v gesci  OCP MHMP do konce roku 2019.

Dokumenty k dispozici:

Kontakt, informace:

  • Odbor ochrany prostředí MHMP, oddělení udržitelné energetiky, Ing. Ivan Jacko

  • webové stránky hl. m. Prahy k tématu ochrany ŽP (Portál životního prostředí), rubrika Ochrana klimatu (http://portalzp.praha.eu/ochranaklimatu), dále v přípravě webové stránky www.adaptacepraha.cz

Aktualizace popisu k: 4/2019