Zahrádkové osady jsou součástí rozsáhlé sítě městské zelené infrastruktury, zlepšují kvalitu prostředí a mají pozitivní vliv na mikroklima, na tepelnou a vlhkostní regulaci města, na snižování prašnosti a hlučnosti prostředí, zabraňují vodní erozi, podílejí se na retenci srážkové vody a přispívají k zachování druhů ovocných dřevin, okrasných a užitkových rostlin.

Zahrádkové osady jsou významným prvkem aktivní městské rekreace a trávení volného času, umožňují celoroční rekreační zázemí města pro volnočasové aktivity a věkově nelimitované rekreační využití. Přispívají k trvale udržitelnému rozvoji a dodávají prostředí města pestrost a mohou příznivě proměňovat zanedbané lokality.

Zelené plochy zahrádkových osad mohou zvyšovat ekonomickou hodnotu sousedních lokalit a také finančně přispívat do rozpočtu města z nájemného.

Zahrádkové osady je proto nutno chápat jako samozřejmou součást standardní vybavenosti měst, jako plnohodnotnou součást zelené infrastruktury města a jako příležitost pro rozvíjení komunitního života městských částí.

Níže jsou zveřejněny výsledky Aktualizace generelu zahrádkových osad 2018 ve formě katalogových listů. Pokud budete mít ke zveřejněnému dokumentu připomínky nebo návrhy na doplnění, obraťte se prosím na Odbor ochrany prostředí MHMP nebo přímo na Českou zemědělskou univerzitu v Praze.

Na základě zadání Odboru ochrany prostředí MHMP Aktualizaci vypracoval kolektiv České zemědělské univerzity v Praze pod vedením Ing. Lucie Miovské, Ph.D.