Upozornění, naše tipy

  • Praha dokončuje 3. kolo tvorby akčního plánu na snížení hluku - Návrh nového Akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha 2019 byl předložen veřejnosti k připomínkování - připomínky bylo možné zasílat od 4. 7. 2019 do 19. 8. 2019. více informací

Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha

Úkol vytvářet akční plány snižování hluku vyplynul pro hl. m. Prahu a další subjekty z přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/49/EC o hodnocení a řízení hluku v životním prostředí, která se stala základem pro evropský systém opatření k postupnému snižování hlukové zátěže obyvatel všech zdrojů, zejména pak dopravy. Do české právní úpravy byla problematika zapracována v roce 2006 v novele zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Východiskem pro tvorbu akčních plánů snižování hluku v dané oblasti jsou strategické hlukové mapy.

Aktuálním platným dokumentem pro území hl. m. Prahy je Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2016 (více o přípravě Akčního plánu, plné znění dokumentu a usnesení Rady HMP č. 2320 ze dne 19. 9. 2017).
Kontaktním osobou je koordinátorka protihlukových opatření Ing. Pavla Úlovcová (HOM MHMP, pavla.ulovcova@praha.eu).
Pozn.: od 4.7. 2019 do 19. 8. 2019 bude k dispozici k připomínkování návrh nového Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha, jehož podkladem jsou výsledky 3.kola strategického hlukového mapování více informací.

V návaznosti na platný Akční plán a také v rámci plnění opatření dle harmonogramů odstraňování staré hlukové zátěže vypracovaných již dříve Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a Dopravním podnikem hl. m. Prahy a. s. probíhá v Praze realizace protihlukových opatření, na kterých se podílejí jednotlivé odbory Magistrátu hl. m. Prahy i uvedené organizace, které svou činností hlukovou situaci v hlavním městě ovlivňují - Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. a Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Uvedené harmonogramy byly již dříve předloženy orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. Hygienické stanici hl. m. Prahy, jako součást žádosti o udělení časově omezeného povolení překračování hladin hluku z provozu na některých pozemních komunikacích. Na počátku se jednalo o více než 200 komunikací, které byly budovány a rozvíjely se v době, kdy se vliv hluku na zdraví obyvatel dostatečně nedoceňoval a nebyla po investorech požadována opatření proti pronikání hluku do okolí. V dnešní době je v těchto místech finančně nákladné a často technicky obtížné dosáhnout splnění hygienických limitů pro hluk. Obě tyto linie realizace protihlukových opatření se logicky prolínají (více informací o realizaci protihlukových opatření v Praze).


Pozn.: Aktualizace a zpracování strategických hlukových map i akčních plánů podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady je uskutečňována v 5letém cyklu, případně dříve, pokud by nastaly zásadní změny ve vývoji ovlivňující hlukovou situaci v aglomeraci. V uplynulém období (v rámci 3. kola strategického hlukového mapování) proběhla v gesci MZd ČR příprava nové Strategické hlukové mapy aglomerace Praha (více o Strategické hlukovém mapě), která byla předána MHMP v roce 2018 na podzim. Návazně probíhá zpracování nového Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha, viz výše.

  • Vytvořeno 31. března 2014
  • Aktualizováno