Pořadateli soutěže byly v roce 2017 organizace CI2, o. p. s. a Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze. Partnery soutěže byly organizace Agentura Koniklec, o. p. s. a Squelle Group, s. r. o. Soutěž probíhala pod záštitou Svazu měst a obcí ČR, který zastupovala poslankyně Jana Krutáková. Hlavní cenu darovala společnost CI2, o. p. s. „Stanovení uhlíkové stopy městského úřadu“.

Vlastní hodnocení probíhalo od poloviny října do poloviny prosince 2017. Slavnostní vyhlášení výsledků za rok 2017 se uskutečnilo v centrále společnosti SKANSKA, a. s. v Praze-Karlíně dne 18. ledna 2018.

Výsledky:

  1. místo: Svitavy
  2. místo: Ostrava
  3. místo: Tábor

„Skokan roku“: Otrokovice

Pozn.:  Od roku 2013 jsou zavedeny dva nové motivační prvky: kategorie „Skokan roku“ a kritérium „Míra zlepšení“. Skokanem roku se stává město (prezentace), které se umístí v první třicítce finalistů, u kterého došlo k nejvyššímu nárůstu bodového ohodnocení kritérií předvýběru oproti minulému roku. Míra zlepšení je nové kritérium hodnocení finalistů. Pokud se některé z nejúspěšnějších měst z minulého ročníku dále nezlepší a jiné město se v bodovém zisku výrazně posune vzhůru, může favorita ohrozit a dostat se na první pozice.

Praha se opakovaně umisťuje na předních místech, takže tyto bonusové body převážně nezískává a předstihují ji částečně tito „skokani“. V rámci základního bodování se Praha v roce 2017 umístila na 4. místě (podrobnosti  v příloze /pdf soubor/).

Poprvé v historii soutěže získalo nejvyšší ocenění město Svitavy a na pomyslném žebříčku vystřídalo Ostravu. Ředitel spoluorganizátora soutěže CI2, o. p. s. Josef Novák k tomu uvedl „Město Svitavy dlouhodobě patří mezi města s nejkvalitnější prezentací životního prostředí na webových stránkách. V letošním ročníku však své stránky viditelně aktualizovali, zpřehlednili a doplnili zajímavými aplikacemi pro občany jako jsou Bobky tam, Třídění odpadů ve Svitavách či aplikací pro ohlášení závad ve městě. Navíc jako jedno z mála měst dlouhodobě publikuje číselné hodnoty o stavu a vývoji životního prostředí“.

V roce 2017 byla pravidla soutěže rozšířena o "Tematickou část", také nazývanou "3P část". Každoročně je vybráno jedno konkrétní téma, jehož zpracování v jednotlivých prezentacích je hodnoceno z trochu jiného úhlu pohledu. Odborný partner, který je pro každé téma vybrán, hodnotí, jak se městu daří zvolené téma prezentovat z hlediska praktických potřeb občana a z hlediska potřeby motivovat obyvatele k environmentálně šetrnému jednání. Kritérii pro hodnocení je "proaktivní", "pozitivní" a "praktický" přístup k tématu. V roce 2017 bylo vybráno téma Voda. Cenu za nejlépe hodnocenou cenu v této části soutěže si odnesl zástupce města Hranice."

Závěrečná společná fotografie zástupců oceněných měst v soutěži Zelená informacím 2017

Soutěž Zelená informacím 2017, společná fotografie zástupců oceněných měst

 

Webové stránky Prahy k životnímu prostředí byly hodnoceny jako "Robustní a komplexní portál s řadou dílčích projektů a služeb". Bodový zisk byl 4,39 b. (vítězné Svitavy 4,85 bodu, třetí Tábor 4,58 bodu).

S novými stránkami k ŽP v Praze - Portálem ŽP - se Praha v roce 2016 umístila na 2. místě, v roce 2015 na 3. místě a v roce 2014 na místě pátém. V předchozích letech byly posuzovány původní stránky ENVIS, V 2013 se Praha umístila celkově na 4. místě, v roce 2012 na 3. místě.

Do soutěže není nutné se samostatně hlásit. Jsou posuzovány stránky všech měst a obcí s počtem obyvatel nad 5000. V první fázi hodnocení probíhá „předvýběr“, kde se z cca 300 prezentací vybírá na základě jasně určených kritérií 30 postupujících. Postupující prezentace jsou předány k hodnocení porotě. V předvýběru hraje roli především otázka, zda má město na svých www stránkách vyhrazen samostatný, dostupný a viditelný prostor pro informace o životním prostředí.

Kritéria hodnocení porotou pro rok 2017:

 Při hodnocení porotou byla brána v úvahu tato kritéria:

A. Uživatelská přístupnost informací o ŽP (rychlé a snadné nalezení) - váha 20 %
B. Obsah informací o ŽP (rozsah a kvalita obsahu, složkové členění) - váha 30 %
C. Grafická a formální úprava stránek o ŽP - váha 10 %
D. Krátkodobá aktualizace (pravidelnost, četnost údržby) - váha 15 %
E. Dlouhodobé udržování obsahu (např. formou ročenky) - váha 15 %
F. Interakce s uživatelem a sociální sítě - váha 10 %
V každé kategorii přiděleno 1 – 5 bodů násobeno váhou => max. 5 bodů.

Motivační bonus za zlepšení ve výši 0,05 bodu za posun o jedno místo vzhůru oproti předchozímu roku, pokud se tehdy město dostalo mezi hodnocené (max. 1,5 bodu).

max. bodů = hodnocení porotou (max 5) + BONUS (max 1,5) - maximum = 6,5 bodu.

Porota pro hodnocení soutěže je sestavena z organizátorů a partnerů soutěže a dalších odborných institucí - CI2, o. p. s., Centrum pro otázky životního prostředí University Karlovy, Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), Svaz měst a obcí ČR, Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.