Pro vybrané subjekty spolupracující s veřejností, zejména informační centra a střediska městských částí, střediska ekologické výchovy a neziskové ekoporadny jsou k dispozici (v tištěné, popř. PDF podobě) v rámci sady map tematických mapy Ochrana přírody a krajiny v Praze a Nakládání s komunálním odpadem v Praze (ve fázi přípravy je další mapa této sady Ekologická výchova v Praze) a v rámci sady Zelené mapy Prahy pak mapa V Praze za přírodou (ve fázi přípravy je další mapa této sady V Praze pro životní prostředí a pro přírodu a předpokládá se postupné zpracování dalších témat dle zájmu ze strany veřejnosti)..

  • 26.2.2019 mapa Nakládání s komunálním odpadem v Praze
    Součástí mapy je podkladová základní mapa Prahy s vrstvou zvláště chráněných území hl. m. Prahy, území Natura 2000, registrovaných významných krajinných prvků a přírodních parků, Na tomto podkladu jsou prezentována vybraná zařízení k nakládání s komunálním odpadem v Praze, a to Sběrné dvory HMP, sběrné dvory městských částí, stabilní sběrny nebezpečného odpadu, kompostárny a stabilní sběrná místa pro sběr bioodpadu, třídicí linky, ZEVO Malešice a skládka Ďáblice. Mapa je součástí sady tematických map připraovaných v tištěné i elektronické podobě postupně od r. 2015.
  • 16.1.2019 mapa Ochrana přírody a krajiny v Praze
    Součástí mapy je podkladová základní mapa Prahy s vyznačením hranic katastrálních území a městských část a dále tematické vrstvy k ochraně přírody a krajiny v Praze - zvláště chráněná území hl. m. Prahy, území Natura 2000, registrované významné krajinné prvky a přírodní parky v Praze (akt. vydání - stav 12/2018). Mapa je součástí sady tematických map připraovaných v tištěné i elektronické podobě postupně od r. 2015.
  • 21.12.2017 mapa V Praze za příírodou
    Zelená mapa Prahy – 1. V PRAZE ZA PŘÍRODOU je nově zpracovaným výstupem pro veřejnost, jehož hlavním cílem je poskytnout zájemcům ucelený přehled o možnostech rekreačního využití.pražské přírody, včetně prezentace dostupných informačních materiálů a aplikací na internetu Mapa je součástí od roku 2015 připravované sady Zelené mapy Prahy (ve fázi přípravy je nyní mapa V Praze pro přírodu a životní prostředí).