Hlavním městem Prahou podporované EVP programy pro školní rok 2017/2018 jsou realizovány jednak v rámci Grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2017 s ukončením realizace v roce 2018 (agendu s nimi spojenou zajišťuje odbor ochrany prostředí MHMP) a jednak prostřednictvím příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy. Smlouvy pro čerpání grantů byly s realizátory EVP uzavřeny během června až srpna 2017, samotné EVP jsou školám a dalším kolektivům k dispozici od září 2017. Celkově se pro toto období jedná o 274 různých programů realizovaných v rámci uvedených grantů a dalších 50 programů zajišťovaných Střediskem ekologické výchovy Lesů HMP.

Kompletní přehled EVP pro školní rok 2017/2018 (realizovaných v rámci uvedených grantů a SEV Lesů HMP) lze nalézt na tomto Portálu ŽP v rubrice Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta pod odkazem Nabídka ekologických výukových programů (EVP). V případě zájmu o konkrétní program je nutné kontaktovat příslušnou organizaci.

V tomto školním roce se jedná o tyto organizace (řazeno abecedně):

  • Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.
  • Botič o.p.s.
  • Dům ochránců přírody v Praze - ZO ČSOP
  • Ekocentrum Nyctalus - ZO ČSOP Nyctalus
  • Ekocentrum Podhoubí
  • Ekodomov, z.s.
  • Lesy hl. m. Prahy
  • RC MUM
  • Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím
  • 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s.

Pozn.:
EVP pro školy realizují i další subjekty (nestátní neziskové organizace, popř. další subjekty působící v oblasti EVVO na území hl. m. Prahy). Informace o nabízených programem najdete na webových stránkách těchto organizací.