Termín a místo jednání:

13. 12. 2012, Magistrát HMP, Škodův palác, zasedací místnost RVP, č. dv. 410

zápis z jednání - soubor v PDF formátu (vel. do 100 kByte)


Přítomní členové:
Mgr. Petr Daniš, Mgr. Ing. Petr Holý, Ing. Ivan Štěpka, Doc. PaeDr. RNDr. Milada Švecová CSc., Ing. Jan Chvátal, Ing. Václav Nejman, Ing. Jitka Janovičová, Ing. Eva Beránková
Omluveni: RNDr. Alena Kůlová, PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.


Úkoly:

Ing. Petr Holý

  • Vytvoří tabulku s plánovanými aktivitami pro rok 2013, členové skupiny ji budou připomínkovat.
  • Zjistí, zda je struktura webových stránek ovlivnitelná. Pokud ano, připomínkovala by se případná koncepce těchto stránek.
  • Vznese na jednání grantové komise dotaz, týkající se nalezení řešení vedoucí k zamezení vzniku zůstatku peněz po rozdělení prostředků v rámci grantového programu HMP na podporu projektů ke zlepšení stavu ŽP hl. m. Prahy.

 

Uzavření a zhodnocení realizace Akčního plánu (AP) v roce 2012 – diskuze k AP 2013

Petr Holý představil na úvod materiál: “Přehled plnění úkolů Akčního plánu KK EVVO kraje Hl. města Prahy za rok 2012“. Upozornil, že ve schváleném a aktuálně realizovaném je zahrnuta také Ročenka ŽP, část osvěty ke třídění odpadů, a některé typy projektů, která plně nespadají pod oblast EVVO v rámci realizace AP.

Zmínil také několik změn, které se v dokumentu (Přehled plnění úkolů AP KK za rok 2013) oproti minulému roku změnily. Některé z aktivit, které jsou zahrnuty do AP, byly pro závěrečný přehled realizace AP rozděleny ve smyslu finančního krytí. Toto rozdělení nemá žádný dopad na realizaci projektu (exkurze pro školy), zbytek byl pokryt z rozpočtu odboru na EVVO, mimo AP.

Pan Štěpka se dotazoval, zda je placeno podnikům za provedené exkurze.  Petr Holý odpověděl, že jsou většinou zdarma, ale podnik od podniku se liší nastavení, tudíž se u některých může za prohlídku platit. Exkurze byly v historii projektu (2009) realizovány s přispěním autorizované obalové společnosti EKO-KOM, od následujících let se však EKO-KOM již na projektu nijak nepodílí. Peníze na realizaci exkurzí byly vyčleněné, jelikož se z pohledu koordinace odboru jedná o důležitou aktivitu, která by měla být zachována.

Jan Chvátal se tázal, v čem spočívá partnerství firmy Nestlé ve sběrné soutěži pro ZŠ města Prahy. Paní Janovičová upřesnila, že tato soutěž je realizována již 18. rokem. Začínala v dobách, kdy bylo třeba aktivovat sběrné činnosti a podpořit tyto aktivity na školách. Základem byl sběr papíru. Účastní se až 140 škol. Ceny do této soutěže věnovali sponzoři. Nestlé byl jedním z partnerů. Pro následující rok odstoupil od této spolupráce a našla se jiná partnerská firma. V rámci setkání se PS EVVO zamýšlela nad efektivností sběrných soutěží, s tím, že upozornila na možná rizika přehnané motivace zapojených účastníků soutěže. Dá se vypozorovat, že žáci začnou kvůli výhře nakupovat množství věcí, které následně vytřídí a pošlou do soutěže. Tyto věci by však nebýt soutěže vůbec nekupovali a nevyužili. Odporuje to cílům celé soutěže a myšlenkám EVVO - podporovat udržitelnou spotřebu a recyklaci.

Aktuálně je v přípravě nová podoba informačního portálu o ŽP v Praze. Na realizaci se delší dobu hledaly prostředky v rámci MHMP. Z PS EVVO zazněl návrh na oddělení informací o EVVO od celkové koncepce webového portálu a vytvoření vlastního webu, tak jak to funguj v některých krajích ČR. Zde je riziko, že by pak nebyly peníze na udržitelnost nově vzniklého webu. Jako příklad dobrého webového portálu byl uveden portál EVVO v Pardubickém kraji. Pokud je struktura webových stránek ovlivnitelná (Petr Holý zjistí), pak je důležité připravit koncepci těchto stránek. Tuto koncepci by bylo dobré zadat, ještě před samotnou realizací a vyčlenit na ni menší finanční obnos. Měla by zodpovědět otázky typu: Jakým způsobem budou stránky propagovány, kdo bude cílová skupina uživatelů, zda jsou peníze na zajištění udržitelnosti, kdo ji bude zajišťovat apod.

Rozpočet na EVVO se nekrátil a odpovídá Akčnímu plánu pro rok 2013, tedy celý paragraf §3792 cca 13,5 mil. Plošně se škrtalo 5,8 %. Akční plán je schválen, je to však jen rámec. Začátkem roku bude vedení předložena tabulka s konkretizovanými aktivitami. Je plánováno, zadat záměry na dlouhodobé projekty EVVO ošetřené rámcovou smlouvou (např. výukové programy – nadlimitní zakázka, tabulka: 1.2, 1.3). Tyto záměry musí být schváleny Radou HMP. Realizace by se mohla stihnout do dubna. Ekoporadenství se bude asi vyhlašovat v jiné variantě. Příští rok končí Akční plán a bude nově plánován pro rok 2014-2015. Skončí také Krajská koncepce EVVO (aktuální KK je platná do konce roku 2015). Začátkem roku 2013 by měla začít práce na těchto dokumentech.

Výsledky auditu a schůzka s radním

Výsledkem schůzky je, že v rámci procesů a projektových postupů se v rámci agendy EVVO budeme muset v rámci možností naplňovat navržená opatření a postupy. Reálně to znamená, že se poněkud zvýší administrativní a procesně manažerská část agendy EVVO. U všech projektů nad cca 200 tisíc bude nutné vykazovat udržitelnost projektu, realizovat evaluace, připravit tabulku s kritérii úspěšnosti projektu atd., přistupovat k nim z pohledu metodiky projektového řízení. Pro realizující organizace audit znamená, že budou muset u projektů více a důkladně zaměřit na vykazování jednotlivých aktivit a účasti na projektech.

Diskuze

Petr Holý upozornil, že pro příští rok se budou zavádět indikátory pro realizované projekty v rámci plnění KK a AP EVVO.  Příprava indikátorů byla už delší dobu v plánu, ale čekalo se na závěry pracovní skupiny, která fungovala pod MŽP. Závěry této skupiny se zdály být obecnější a nelze je plně využít. Jan Chvátal dodává, že je to proto, že není možné nastavit jednoduché indikátory, které budou využitelné u čehokoli. Ukazuje se, že kvantitativní parametry nejsou dostatečné a je třeba se zaměřit i na kvalitativní.

Petr Holý informoval, že  začátkem podzimu 2012 byly do rozpočtu EVVO převedeny prostředky, které nebyly využity v rámci Grantů MHMP na zlepšení ŽP v HMP. Jednalo se o cca 850 tis., které bylo potřeba využít. Výběr podpořených grantů je nestandartní v tom, že se méně ohodnocené projekty většinou krátí, a to téměř vždy, nejen v případě, že není dostatek prostředků. Je zřejmé, že by bylo třeba zlepšit systém výběru navržených projektů k podpoře. Petr Holý je členem grantové komise a přislíbil, že vznese na dalším jednání podnět k řešení této nestandartní situace. Poradní skupina doplnila, že by se mělo krátit až po vybrání úspěšných projektů, s ohledem na částku, která má být rozdělena.

Paní Švecová informovala o tom, že MŠMT jedná o vyčlenění EVVO z Rámcového programu vzdělávání. Budou o tom jednat zástupci krajů, a to jak z odboru školství, tak odboru životního prostředí.  Na jednání se bude podílet rovněž paní Švecová (KEV). Petr Daniš nabídl spolupráci v případě, že bude třeba se aktivně zapojit a mobilizovat sektor EVVO. Taktéž byla domluvena spolupráce na programu mezi Janem Chvátalem a Petrem Danišem a paní Švecovou pro výše uvedené jednání vedoucích odborů krajů. Petr Daniš upozornil na existenci pracovní skupiny při MŽP pro sloučení strategických dokumentů k EVVO, VUR a poradenství. Výstupem této skupiny by měl být integrovaný Akční plán, který bude spadat pod tyto dokumenty. O průběhu těchto jednání nás bude informovat.  Petr Holý se zúčastní schůzky k rozdělování financí krajům na EVVO na MŽP na příštím jednání budou upřesněny výstupy.


Termíny dalšího setkání: 5. 2., 21. 5., 19. 9., 12. 12. 2013

Zapsala: Mgr. Zdeňka Šimková, zkontroloval a doplnil: Mgr. Ing. Petr Holý