Termín a místo jednání:

15. 11. 2012, Magistrát HMP, Škodův palác, zasedací místnost č. dv. 410

zápis z jednání - soubor v PDF formátu (vel. do 100 kByte)


Přítomní členové: 
Mgr. Petr Daniš, Mgr. Ing. Petr Holý, Ing. Ivan Štěpka, Ing. Jan Chvátal, Ing. Václav Nejman Ing. Eva Beránková, RNDr. Alena Kůlová, Ing. Jitka Janovičová, PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D., Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc.


Úkoly:

Ing. Petr Holý

  • předat informaci o nepříjemné šatnářce MCN
  • zjistit, jaký je důvod tak vysoké návštěvnosti konference EVVO ze strany firem.
  • zjistit, jaké téma bude vyhlášeno OSN pro rok 2014, aby se mohl dopředu nastavit případný tematický obsah konference

 

členové PS EVVO

  • zaslat krajskému koordinátorovi náměty a tipy na projekty podpory vzdělávání pedagogů v roce 2013

 

Program:

1) Krajská konference EVVO

Většina členů pracovní skupiny, kteří se účastnili krajské konference EVVO, kladně hodnotila vybrané prostory pro její konání. Někteří upozornili na špatnou zkušenost se šatnářkou a navrhují zaslat reakci, že šatnářka byla nepříjemná. Je nešťastné, když návštěvníky odháněla před 9:00 od místa konání. Nastavení konference se některým z přítomných nezdálo dobře řešeno.  Jan Chvátal upřesnil, že jako hlavní problém vidí příliš široké nastavení cílové skupiny. Návštěvníci pak nenacházeli společná témata a celá konference nezaujala tolik účastníků. Jednotlivé části konference působily poněkud nekonzistentně. Paní Jančaříková podotýká, že se jí část pedagogů svěřila, že byla nespokojena s dopolední části. Dobře byla hodnocena Yvonna Gailly a zástupci Educonu. Petr Holý upřesnil, kdo byl na konferenci přítomen a zdůraznil, že určitou a nemalou část tvořili také zástupci firem. Přislíbil, že se obrátí na organizátory s dotazem, čím si toto vysvětlují. Jeden z posledních závěrů se týkal občerstvení, které může být pro další ročníky zajištěno ve skromnějším rozsahu.

Nastavení konference 2013

Všichni přítomní se shodli na tom, že všeobecná konference není optimální řešení.  Prioritou je vhodně stanovit cílovou skupinu. Nastavení a obsah konference by mohlo být upřesněno skrze dotazník, který zajistí organizace, která získá zakázku na organizaci příští konference. PS EVVO by mohla s obsahem pomoci tím, že by vytipovala např. pět témat a organizátor konference by následně oslovil zainteresované osoby s žádostí o spolupráci při nastavení obsahu konference 2013. Petr Holý se přiklání cílové skupině pedagogů – respektive – pro EVVO pedagogy a pedagogy.

Hlavní závěry:

– Klíčové je, vypsat zakázku včas, tedy na jaře 2013, aby organizátor konference měl čas daný průzkum provést.  Je třeba poslat pozvánku na konferenci nejpozději koncem srpna. Nemusí v ní být ještě konkrétní program včetně zastoupení lektorů, ale min. termín a místo konání.

 

2) Informace o proběhlém auditu na agendu EVVO

Petr Holý informoval o proběhlém auditu, který trval přibližně měsíc. Oddělení EVVO nemohlo dělat svoji práci v plném rozsahu. Závěry auditu jsme obdrželi 15. listopadu. Úkolem auditorů bylo zhodnotit projekty, které jsou aktivní pro tento rok nebo jsou záměrem na rok 2013. Auditoři se zaměřili zejména na formální stránku věci (např. zda jsou zakázky a spisové celky v souladu s metodikou projektového řízení). Výsledkem auditu je obsáhlý dokument, který hodnotí záměry z pohledu realizace projektů současných a probíhajících. Pracovali se spisy a procesy a postupy v rámci procesního řízeni. Dle jednoho ze závěrů auditu mj. vyplývá, že by odbor měl posílit procesy rozpracovávající projekty, jejich cíle, sledování kvality, snižování rizik a kontroly realizace. Bylo také doporučeno poupravit a optimalizovat hierarchické uspořádání agendy EVVO a kompetencí v rámci odboru. Analýza stála 200 tisíc.

Závěry:

Petr Holý dodal, že až se bude připravovat aktualizace krajské koncepce, bude možné z materiálu čerpat některé informace. Na výsledky realizovaného auditu bude navazovat jednání s radním za ŽP Radkem Lohynským, o výsledcích jednání budou členové PS EVVO informováni na dalším setkání PS EVVO.

 

3) Informace o neinvestiční účelové dotaci MŽP ČR na podporu NS EVVO

Ministerstvo životního prostředí rozdělilo částku 2 milióny rovným dílem do 14 –ti krajů, na účely realizace EVP v rámci podpory NS EVVO. Dlouhodobá podpora MŽP na národní síť EVVO byl v letošním roce přebudován na systém poskytnutí účelové neinvestiční dotace na realizaci EVP na školách, o který si žádají kraje. Některé kraje s tím však nemají zkušenosti a chybí jim informace. Pro účely vykazování poskytnuté dotace byla předepsána vykazovací tabulka, na kterou byly organizace aktivní v NS EVVO zvyklé. Pro přehled o možných příjemcích neinvestiční dotace obdržely kraje tabulku s příjemci dotace z minulého roku. Petr Holý dodává, že poté, co byli v průběhu léta osloveni MŽP, si o účelový neinvestiční příspěvek požádali. Obdrželi od MŽP sumu 142 857 Kč. Zakázka na použití této neinvestiční dotace, byla zadána organizaci Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič, která bude realizaci koordinovat a rozdělovat dotaci ostatním organizacím, které v hl. m. Praze realizují EVP pro školy.  Podle informací Jana Chvátala se bude zřejmě částka od MŽP na podporu NS EVVO pro příští rok ještě snižovat. Jan Chvátal dodal, že sdružení Pavučina* plánuje evaluaci nastavení a podmínek poslední vyhlášené podpory EVVO. 

*Sdružení SEV Pavučina: Sdružení, které v minulých letech administrovalo projekt Národní síť středisek EVVO, který byl podporován MŽP ČR a MŠMT ČR.

 

4) Podpora vzdělávání pedagogů 2013

Petr Holý informoval, že pro rok 2013 se počítá se změnou typu metodické podpory vzdělávání pedagogů. Poslední cca tři roky byla podstatnou položkou u oblasti vzdělávání pedagogů podpora Specializačního studia pro školní koordinátory EVVO (SŠ, ZŠ, MŠ).  Jedním z důvodů je vyčerpaná poptávka ze strany pedagogů v Praze po tomto druhu podpory (kurzy specializačního studia jsou pro účastníky a příslušné školy náročné z hlediska času). Dalším důvodem je ze strany vedení HMP kritizovaná finanční náročnost kurzu (cca 1 mil./rok) a z jejich strany vnímaná relativní neefektivnost poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu HMP. Petr Holý předpokládá nastavení metodické podpory pro učitele, například prostřednictvím již existující sítí škol (např. M.R.K.E.V., KEV, atd.). Pro příští rok tedy bude nastaven nový typ systematické podpory pedagogů, jež bude členěn do cca pěti jednotlivých zakázek s různým obsahem a metodickým typem podpory Petr Holý vyzval a požádal přítomné členy PS EVVO o zaslání námětů a tipů pro nastavení systému podpory pedagogů v oblasti EVVO. Paní Švecová navrhuje, zamyslet se nad realizací systému, který funguje např. ve středočeském kraji, v rámci něhož jsou organizována pravidelná setkání koordinátorů EVVO. Jako pilotní systém to již funguje už v osmi krajích ČR. MŠMT podpořilo čtyři kraje, jako pilotní systém.

Hlavní závěr: Uvažuje se o vyhlášení v jiném typu zadání veřejných zakázek (využití rámcové smlouvy). Petr Holý bude informovat členy PS EVVO na dalším setkání.

Informace: Možné využití objektu strážního domku ve Stromovce: Je možné jej využít pro EVVO. Tato možnost využití je jen jedna z vícera možností. Krajský koordinátor byl osloven projekční kanceláří, která zpracovává pro HMP analýzu využití tohoto objektu.


Termín dalšího setkání - 13. prosince 2012. 

Zapsala: Mgr. Zdeňka Šimková, Zkontroloval a doplnil: Mgr. Ing. Petr Holý