Datum konání: 28. 4. 2016

Místo konání: Magistrát hl. m. Prahy, Škodův palác, zasedací místnost č. dv. 410

Přítomni za PS EVVO:

 • Ing. Václav Nejman (hlavní koordinátor EVVO)
 • Ing. Petra Fišerová (Lesy hl. m. Prahy)
 • Mgr. Martina Chvátalová (Toulcův dvůr, Botič o. p. s.)
 • Ing. Pavlína Gucká (SML MHMP)
 • Ing. Markéta Jánská (OCP MHMP)
 • Ing. Jitka Janovičová (OCP MHMP)
 • Ing. Ivan Štěpka (ZŠ a MŠ Na Beránku)
 • Mgr. Ing. Petr Holý (Státní fond ŽP)
 • Mgr. Petr Daniš (TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.)
 • Ing. Eva Beránková (Městská část Praha 13)

Nepřítomni:

Mgr. Matěj Žák, (MŠ Klánovice), PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (PedF UK, katedra biologie a environmentálních studií)

Host:

Ing. Vendula Audolenská


Obecné

 • představení Ing. Venduly Audolenské -  zástup za Ing. Markétu Jánskou (nástup na mateřskou dovolenou)
 • představení nového administrátora PS EVVO – ENVIRA, o. p. s.

 

Informace o pozici Krajského koordinátora EVVO

 • vypsáno výběrové řízení na Krajského koordinátora EVVO hl. m. Prahy
 • předpokládaný nástup Krajského koordinátora EVVO hl. m. Prahy – červen 2016

 

Akční plán KK EVVO hl. m. Prahy na období 2016 - 2017

 • připraven k projednání Radou HMP v úterý 3. 5. 2016 nebyly uplatněny žádné připomínky, proto bude schválen v té podobě, ve které jej Lesy hl. m. Prahy předložily OCP MHMP.

 

Realizace akčního plánu pro rok 2016

 • Proběhla informačně-vzdělávací kampaň Den Země 2016
 • Zadána veřejná zakázka na administraci Poradní skupiny EVVO na dva roky
 • Zadána veřejná zakázka na tisk krajské koncepce EVVO a její zkrácené verze pro účely její prezentace
 • V přípravě je VZ na ekoporadenství

 

Den Země

Akce proběhla ve 3 přírodních lokalitách (Obora Hvězda, Stromovka, Riegrovy sady).
Byla podaná informace o PR propagaci akce.

Návrhy pro lepší propagaci:

 • zpráva by měla být adresná, promýšlet lépe cestu, kterou se sdělení dostává do škol
 • přes úřad může nabídka působit seriózně
 • návrh na vnesení nového prvku -  kulturní vložka v rámci akce, popř. známá osobnost, vnímání ŽP přes kulturu

 

Hodnocení akčního plánu KK EVVO na období 2014 - 2015

 • Mgr. Ing. Petr Holý požaduje do aktuálního zhodnocení AP 2014 – 2015 doplnit finanční plnění. PS EVVO by jako kontrolní komise měla zhodnotit finanční náklady opatření.
 • Poradní skupina odsouhlasila zhodnocení akčního plánu KK EVVO na období 2014 - 2015

 

Granty pro oblast životního prostředí 2016

 • ze 164 žádostí o grant bylo podpořeno 92 žádostí v celkové výši 13 134 000 Kč.
 • seznam podpořených žádostí o grant je vyvěšený na Portálu ŽP (záložka dotace a granty)

 

Časopis EVVOluce

 • proběhlo dotazníkové šetření, malá návratnost
 • diskuze ohledně zaměření časopisu
 • nyní bude řešit Ing. Audolenská, která zadá veřejnou zakázku na další čísla časopisu
 • PS EVVO - jednotný zájem na udržení časopisu
 • propagace 1. čísla časopisu proběhla na webu Ekolistu
 • v rámci propagace bylo 1. číslo rozesláno na ZŠ a MŠ v Praze (školy jsou však denně zahlcené řadou nabídek, mezi nimiž se může propagace ztratit)
 • návrh na rozdávání tištěného časopisu do škol (každá škola má knihovnu, do které by se výtisky mohly zakládat) – bude řešeno dle finančních možností
 • PS EVVO se shodla nad čtvrtletní frekvenci vydávání spojené s ročním obdobím, měsíční vydání by mohlo být na úkor kvality, potřeba pracovat na lepší propagaci
 • návrhy na zjednodušení grafiky a snížení počtu stran – články by se mohly zkrátit, vypustit zbytečný text
 • návrh – řešit pouze určitý problém, zajímavosti, akce Prahy a omezit odborné články (např. pouze na 1). Měly by se objevovat praktické zkušenosti, kterými se mohou ostatní inspirovat
 • o návrhu podoby dalšího čísla časopisu EVVOluce bude PS EVVO informována (předpoklad vydání uvedeného čísla září 2016)

 

Setkání krajů k VUR

V rámci uvedeného setkání se řešila mimo jiné účelová dotace na podporu národní sítě EVVO z finančních prostředků SFŽP (informoval Mgr. Ing. Petr Holý)

 1. dotační program – ekologické výukové programy – denní i pobytové
  • v rámci podpory národní sítě EVVO bylo na MŽP rozhodnuto uvolnit více peněz pro kraje. Tentokrát cca 13 mil. Kč pro všechny kraje prostřednictvím SFŽP (Praha 1 310 000 Kč). Rozdělení podle počtu žáků v kraji. Na setkání krajů předložena vize. Původní představa - dvoukolová výzva – 1. Výzva by byla zaslána krajským úřadům, a pokud by se nepřihlásily, tak SFŽP zašle 2. výzvu realizátorům EVVO v kraji s možností přihlásit se jako administrátor.
  • 6. 5. se bude na poradě na MŽP projednávat otázka oprávněných příjemců podpory a postupu a harmonogramu výzvy.

   Mgr. Chvátalová informovala o valné hromadě SSEV Pavučiny, kde byla projednávána uvedená dotace.
 2. dotační program

  Dotační program ve výši 25 mil Kč, rozdělen do 3 oblastí:

  1) Pilířové programy (dvouleté – 13 mil Kč)
  2) podpora metodických materiálů, prostředky na vzdělávání lektorů – 7 mil Kč
  3) Interpretace přírodního dědictví
  5 mil Kč

  předpoklad vyhlášení v květnu 2016, MŽP je věcný garant programu

 

Různé

 • Mgr. Petr Daniš informoval o certifikaci SEV (projekt MŽP, garantem byla SSEV Pavučina, z 12 žadatelů získalo certifikaci 10 SEV v rámci ČR (6 z nich je z Prahy)  
 • časem se uvidí, zda bude možné využívat certifikaci pro účely propagace
 • zatím nemají SEV příliš vysokou motivaci usilovat o certifikaci. Nyní by se mělo postarat MŽP, aby význam certifikace nezaniknul
 • zpětná vazba od SEV – proces je přiměl k zamyšlení se nad fungováním organizace a stavu vnitřního nastavení
 • návrh vydat tiskovou zprávu o úspěchu certifikovaných SEV
 • dostupné info na www.certifikace-sev.cz
 • proběhla diskuse k plánované konferenci EVVO, která bude realizovaná formou veřejné zakázky.

  Návrhy tématu:
  • rodinné komunitní projekty (komunitní zahrady) nebo firmy (zelená kancelář)
  • budování křížové spolupráce NNO, úřadů a firem
  • do budoucna bude velmi důležité téma městské zeleně vs. urbanistika a spolupráce cílových skupin (působení na obyvatele) – diskuze, zda téma spadá do EVVO, když jej prakticky řeší jiné odbory
  • návrh tématu Zeleň: spolupráce a příklady dobré praxe – pozvat organizace, které pro pražskou zeleň něco dělají – téma by mělo evokovat Pražanům možnosti využití a obývání městské zeleně
  • EVVO a zdraví - možno inspirovat se konferencí, která byla zaměřena na téma kontaktu dětí s přírodou

   diskuze jak oslovit různé cílové skupiny (městské části, NNO, firmy, veřejnost aj.)

Termíny dalších setkání PS EVVO v roce 2016:


23. 6. 2016 , 22. 9. 2016 a 15. 12. 2016 ve 13:00


Zapsala: B. Dubcová