Datum konání: 9. 12. 2015

Místo konání: Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, Praha 10 – Záběhlice, budova „Mlýn“

Přítomni za PS EVVO:

  • Ing. Václav Nejman (hlavní koordinátor EVVO)
  • Ing. Petra Fišerová (Lesy hl. m. Prahy)
  • Mgr. Martina Chvátalová (Toulcův dvůr, Botič o. p. s.)
  • Ing. Pavlína Gucká (SMS MHMP)
  • Ing. Jitka Janovičová (MZO MHMP)
  • Ing. Markéta Jánská (MZO MHMP)
  • Ing. Ivan Štěpka (ZŠ a MŠ Na Beránku)
  • Ing. Eva Beránková (MČP 13)
  • Mgr. Ing. Petr Holý (Státní fond ŽP)
  • Mgr. Matěj Žák (ředitel MŠ Klánovice)

Omluveni:

Mgr. Petr Daniš (Sdružení Tereza), PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (PedF UK, katedra biologie a environmentálních studií)

Host:

Martin Mach (BEZK)


I. KK EVVO 2016 - 2025

Proběhla diskuze ohledně formulace v odstavci Krajský koordinátor str. 96.
Řídící výbor po diskuzi hlasoval ohledně formulace (zařazení věty) - „Je zaměstnancem hlavního města Prahy." Většinou hlasů Řídící výbor odsouhlasil zařazení předmětné věty.
V současné době je projednávána na úrovni Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy spojená s převodem funkce krajského koordinátora EVVO na hlavní město Prahu. Za této situace ředitel Lesů hl. m. Prahy požádá zřizovatele o stanovisko ohledně doplnění předmětné formulace.

Na základě požadavku zástupců MHMP (zadavatele KK EVVO) bude KK EVVO dodatečně upravena po grafické stránce (formálnější vzhled úvodní stránky, vynechat fotografii) i po strukturální stránce (akční plán 2016 - 2017 bude vyčleněn, přílohy doplněny i v tištěné podobě).

II. Zkrácená verze KK EVVO

Přítomní se vyjádřili ke zkrácené verzi KK EVVO (zpracovaly LHMP) a neměli připomínky. Pracovníci MHMP požádali LHMP o odložení tisku zkrácené verze až po schválení KK EVVO Radou hl. m. Prahy, pravděpodobně leden 2016.

III. E-časopis

Pracovní skupina odsouhlasila název časopisu Pražská evvoluce.
Pan Mach (BEZK, zpracovatel e-časopisu) seznámil přítomné s připravovaným číslem. Po diskuzi byla shoda přítomných pro zaměření pilotního čísla na připravovanou KK EVVO. Vzhledem k provázanosti na KK EVVO a schválení Radou hl. m. Prahy bude pilotní číslo aktualizováno a rozesláno až po procesu schválení.


Harmonogram setkání PS v roce 2016 - 1. pololetí:
- 9/2/2016, 13:00 hod.
- 28/4/2016, 13:00 hod.


Zapsala: Petra Fišerová