Datum konání: 9. 2. 2016

Místo konání: Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, Praha 10 – Záběhlice, budova „Mlýn“

Přítomni za PS EVVO:

  • Ing. Václav Nejman (hlavní koordinátor EVVO)
  • Ing. Petra Fišerová (Lesy hl. m. Prahy)
  • Mgr. Martina Chvátalová (Toulcův dvůr, Botič o. p. s.)
  • Ing. Pavlína Gucká (SML MHMP)
  • Ing. Markéta Jánská (OCP MHMP)
  • Ing. Ivan Štěpka (ZŠ a MŠ Na Beránku)
  • Ing. Eva Beránková (MČ Praha 13)
  • Mgr. Ing. Petr Holý (Státní fond ŽP)
  • Mgr. Matěj Žák (MŠ Klánovice)
  • Mgr. Petr Daniš (TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.)

Omluveni:

Ing. Jitka Janovičová (OCP MHMP), PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (PedF UK, katedra biologie a environmentálních studií)

Host:

Martin Mach (BEZK)


E-časopis EVVOLUCE

Proběhla diskuze k připravovanému pilotnímu číslu Evvoluce. P. Mach (zástupce zpracovatele) reagoval na jednotlivé připomínky, některé budou zohledněny již v pilotním čísle, některé podněty pak v dalších vydáních. Požadavek zástupců MHMP ohledně rozšíření informací z OCP MHMP bude vypořádán po zaslání podkladů.
Stanovil se termín pro zaslání dodatečných informací do 12.2.2016.
Harmonogram rozesílky časopisu bude aktualizován podle požadavků OCP MHMP resp. v návaznosti na medializaci nové KK EVVO.

 

Vyhodnocení Akčního plánu 2014 - 2015

Koordinátor p. Nejman informoval o finalizaci materiálu týkajícího se vyhodnocení AP 2014/2015. Shromážděná data poskytnutá realizátory AP byla sumarizována a nyní již probíhá kontrola finálního výstupu, který bude následně předán na OCP MHMP.

 

Informační materiál Environmentální výchova

P. Daniš seznámil pracovní skupinu s novým informačním materiálem pro pedagogy, vychovatele a veřejnou správu, který vydalo Ministerstvo životního prostředí.

 

Krajská konference EVVO

P. Jánská informovala přítomné o stavu příprav krajské konference EVVO. Předběžný termín realizace říjen/listopad. V běhu je příprava veřejné zakázky na celkové zajištění organizace.
Proběhla krátká diskuze ohledně zaměření a místa uskutečnění konference.


Termín dalšího setkání PS v roce 2016 - 1. pololetí:

- 28/4/2016, 13:00 hod.
Místo setkání bude upřesněno.


Zapsala: Petra Fišerová